SFS 2014:1262 Förordning om ändring i förordningen (1998:962) om vilotid för sjömän

141262.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:962) om vilotid
för sjömän;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1998:962) om vilotid för sjö-

män ska ha följande lydelse.

1 §

1

Lagen (1998:958) om vilotid för sjömän gäller inte för fartygsarbete på

fartyg som hör till Polismyndigheten, Försvarsmakten, Kustbevakningen,
Trafikverket, Sjöfartsverket eller Tullverket.

I fråga om fartygsarbete som enligt första stycket har undantagits från

lagen om vilotid för sjömän gäller i stället arbetstidslagen (1982:673).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:790.

SFS 2014:1262

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014