SFS 2014:1264 Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

141264.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i körkortsförordningen (1998:980);

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 8 §, 5 kap. 2 och 10 §§, 6 kap. 5 §, 7 kap.

4 § och 8 kap. 2, 3, 6 och 8 §§ körkortsförordningen (1998:980) ska ha föl-
jande lydelse.

3 kap.

8 §

1

Transportstyrelsen får vid handläggningen av en ansökan om kör-

kortstillstånd begära in ett yttrande av Polismyndigheten, Kriminalvården, en
socialnämnd eller någon annan myndighet som bedöms kunna lämna upplys-
ningar av betydelse för ärendet. Ett sådant yttrande ska innehålla en redo-
görelse för de omständigheter som har betydelse för att bedöma sökandens
lämplighet som innehavare av körkort eller traktorkort.

5 kap.

2 §

2

Om det finns anledning att anta att en körkortshavare inte uppfyller de

förutsättningar som gäller för att inneha körkort, ska Transportstyrelsen
skyndsamt utreda hans eller hennes lämplighet.

Transportstyrelsen får förelägga körkortshavaren att ge in ett läkarintyg

som visar att körkortshavaren uppfyller de medicinska kraven för körkorts-
innehavet eller ett bevis om godkänt förarprov. Transportstyrelsen får också
höra socialnämnd, Polismyndigheten, Kriminalvården eller någon annan
myndighet, om nämndens eller myndighetens yttrande har betydelse för ären-
det.

10 §

Om Polismyndigheten eller åklagare meddelar medgivande enligt

5 kap. 7 § körkortslagen (1998:488) ska körkortshavaren få ett bevis om det.
Beviset ska medföras under färd. På begäran av en bilinspektör eller polisman
ska beviset överlämnas för kontroll.

6 kap.

5 §

3

Ett utländskt körkort som är ogiltigt i Sverige och inte har bytts ut mot

ett svenskt körkort enligt 6 kap. 6 § körkortslagen (1998:488) ska behållas av

1 Senaste lydelse 2012:5.

2 Senaste lydelse 2009:1369.

3 Senaste lydelse 2009:1369.

SFS 2014:1264

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

2

SFS 2014:1264

Polismyndigheten eller Transportstyrelsen under den tid som körkortet är
ogiltigt, dock längst tills körkortshavaren lämnar Sverige.

7 kap.

4 §

4

I förordningen (1999:1134) om belastningsregister och förordningen

(1999:1135) om misstankeregister finns bestämmelser om rätt för Transport-
styrelsen att få uppgifter i dessa register för tillämpningen av körkortslagen
(1998:488) och denna förordning.

I förordningen (2001:650) om vägtrafikregister finns bestämmelser om

Polismyndighetens skyldighet att underrätta Transportstyrelsen om dom, be-
slut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har antecknats i
register som avses i lagen (1998:620) om belastningsregister.

8 kap.

2 §

5

Föreskrifter om Polismyndighetens och Kriminalvårdens yttrande en-

ligt 3 kap. 8 § får meddelas av Polismyndigheten respektive Kriminalvården
efter samråd med Transportstyrelsen. Polismyndigheten får efter samråd med
Transportstyrelsen meddela föreskrifter om omhändertagande av körkort och
medgivande enligt 5 kap. 7 § körkortslagen (1998:488).

3 §

6

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att sådana tillstånds-

havare, dotterföretag till tillståndshavare och postombud som avses i 10 kap.
1 § tredje stycket körkortslagen (1998:488) får utföra identitetsprövning och
även i övrigt medverka i samband med att körkort lämnas ut. Det ska anges i
föreskrifterna åt vilka företag som denna uppgift har överlämnats. Innan
Transportstyrelsen meddelar sådana föreskrifter ska den höra Post- och tele-
styrelsen och Polismyndigheten.

6 §

7

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställig-

het av körkortslagen (1998:488) och föreskrifter om verkställighet av denna
förordning.

Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter med stöd av första stycket

ska styrelsen inhämta ett yttrande från Polismyndigheten om föreskrifterna
avser giltighet, utbyte och ersättande av utländska körkort.

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om uppgifter på kör-

kort, traktorkort och förarbevis samt om dessa handlingars utseende.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att behörigheterna för snö-

skoter och terränghjuling ska anges på ett och samma förarbevis.

Transportstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om de sifferkoder som

avses i 2 kap. 1 § andra stycket.

Blanketter, såsom hälsodeklaration, intyg om synprövning, läkarintyg och

grundhandling, tillhandahålls av Transportstyrelsen.

4 Senaste lydelse 2009:1369.

5 Senaste lydelse 2008:1112.

6 Senaste lydelse 2014:149. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

7 Senaste lydelse 2012:5.

background image

3

SFS 2014:1264

8 §

8

Den som genomgår trafiklärarutbildning inom yrkeshögskolan och ut-

för praktikarbete till sådan utbildning får utöva uppsikt vid övningskörning
med personbil i trafikskola.

Transportstyrelsen får meddela särskilda föreskrifter om undantag från

4 kap. 6 § första och andra stycket för övningskörning som äger rum inom
trafikövningsplats och för övningskörning vid trafikskola, inom Försvarsmak-
ten eller vid Polismyndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

8 Senaste lydelse 2010:798.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014