SFS 2014:1265 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

141265.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 8 och 9 §§, 10 kap. 5 och 14 §§, 11 kap.

1, 3�7 och 9�11 §§, 13 kap. 1, 3 och 7 §§ och 15 kap. 1 § trafikförordningen
(1998:1276) ska ha följande lydelse.

2 kap.

8 §

1

En trafikant som med eller utan egen skuld haft del i en trafikolycka

ska stanna kvar på platsen. I mån av förmåga ska trafikanten hjälpa skadade
och medverka till de åtgärder som olyckan skäligen föranleder. På begäran av
någon annan, som haft del i olyckan eller vars egendom skadats vid olyckan,
ska trafikanten uppge namn och adress samt lämna upplysningar om händel-
sen.

Om egendom har skadats och ingen är närvarande som kan ta emot uppgif-

ter och upplysningar, ska trafikanten snarast möjligt underrätta den som lidit
skada eller Polismyndigheten. I det senare fallet ska Polismyndigheten under-
rätta den som lidit skada, om han eller hon är känd eller lätt kan spåras. Har
någon person skadats och är skadan inte obetydlig, ska trafikanten snarast
möjligt underrätta Polismyndigheten.

Om ett fordon efter en trafikolycka är placerat så att det kan vara till fara

eller hinder för trafiken ska trafikanten se till att det omedelbart flyttas till en
lämplig plats. Om någon har dött eller skadats svårt får dock fordonet flyttas
endast om det utgör en fara för annan trafik. I sådana fall får trafikanten i
övrigt inte utplåna spår som kan vara av betydelse för utredningen av olyckan
eller på andra sätt ändra förhållandena på olycksplatsen. Trafikanten ska även
försöka se till att ingen annan vidtar sådana åtgärder.

9 §

Vägmärken, vägmarkeringar, trafiksignaler och andra anordningar för

trafiken får inte rubbas eller ändras.

Den som rubbat eller ändrat ett vägmärke, en vägmarkering, en trafiksignal

eller någon annan anordning för trafiken ska omedelbart återställa anord-
ningen i tillfredsställande skick. Om det inte går, ska han eller hon snarast
underrätta Polismyndigheten eller den som satt upp och underhåller anord-
ningen om förhållandet samt vidta de åtgärder som trafiken kräver.

1 Senaste lydelse 2001:357.

SFS 2014:1265

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

2

SFS 2014:1265

10 kap.

5 §

2

Innan en kommun beslutar föreskrifter om hastighetsbegränsning enligt

3 kap. 17 § andra stycket eller lokala trafikföreskrifter enligt 1 § ska Polis-
myndigheten och den statliga väghållningsmyndighet som berörs lämnas till-
fälle att yttra sig.

Innan en länsstyrelse beslutar sådana lokala trafikföreskrifter för transport

av farligt gods som avses i 1 § tredje stycket ska yttrande inhämtas från Myn-
digheten för samhällsskydd och beredskap.

14 §

3

Föreskrifter med särskilda trafikregler för en väg eller en viss väg-

sträcka om

1. förbud mot trafik med fordon eller med visst slag av fordon,
2. begränsning av axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt,
3. begränsning av bredd eller längd på fordon, fordonståg eller last,
4. förbud mot omkörning,
5. förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning,
6. förbud mot infart,
7. lägre hastighet än som annars gäller,
8. stannande eller parkering,
9. väjningsplikt, och
10. minsta avstånd mellan fordon

får meddelas av

a. Polismyndigheten om det behövs i samband med trafikövervakning,

kontroll av förare och fordon eller trafikolyckor,

b. Tullverket om det behövs i samband med punktskattekontroll, eller
c. den myndighet som har hand om väg- eller gatuhållningen inom området

om det behövs under kortare tid på grund av vägarbete eller liknande arbete,
på grund av skador eller risk för skador på vägen eller om det behövs på sär-
skild vinterväg över istäckt vatten.

Vid vägarbete eller liknande arbete som berör vägsträckor inom två eller

flera myndigheters väghållningsområden ska föreskrift enligt första stycket c
meddelas av den myndighet som håller den väg som till största delen berörs
av vägarbetet eller skadan.

Polismyndigheten eller den myndighet som har hand om väg- eller gatu-

hållningen inom området får meddela föreskrifter för en viss väg om tillfällig
begränsning av den hastighet som annars är tillåten om det behövs för att
förebygga trafikolyckor med klövvilt eller tamrenar.

11 kap.

1 §

4

Ett fordon som används av en polisman eller en tulltjänsteman i tjänste-

utövning får föras på gång- och cykelbanor samt på gågator, om särskild för-
siktighet iakttas. Fordonet får inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i
timmen.

En väg samt ett visst område eller färdled i terräng får användas trots 8 kap.

2 § och trots förbud eller inskränkning i rätten att trafikera vägen, området

2 Senaste lydelse 2008:1109.

3 Senaste lydelse 1999:547.

4 Senaste lydelse 2011:178.

background image

3

SFS 2014:1265

eller leden enligt föreskrifter som meddelats enligt 10 kap. 1, 10 eller 14 §
eller enligt 41 § väglagen (1971:948)

1. i yrkesutövning av en polisman, tulltjänsteman, kustbevakningstjänste-

man, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär,

2. för transporter av sjuka personer till läkare eller sjukvårdsanstalt,
3. vid räddningstjänst, eller
4. i andra jämförliga trängande fall.

3 §

5

Ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl. får trots 8 kap.

2 § användas

1. av fordon som används av ett auktoriserat bevakningsföretag i samband

med transport av egendom,

2. av fordon som används av personal inom Kriminalvården vid transport

av frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesutövning, och

3. av fordon som används av personal vid Säkerhetspolisen när de vidtar en

skyddsåtgärd i sådan verksamhet som anges i 4 § förordningen (2014:000)
med instruktion för Säkerhetspolisen.

Undantagen i första stycket gäller endast om omständigheterna kräver det

och särskild försiktighet iakttas.

4 §

6

Trots 4 kap. 22 § får följande fordon föras i en miljözon:

1. Fordon som används i yrkesutövning av en polisman, tulltjänsteman,

kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär.

2. Fordon som används för transporter av sjuka personer till läkare eller

sjukvårdsanstalt.

3. Fordon som används vid räddningstjänst.
4. Fordon som används i andra jämförliga trängande fall.
5. Utryckningsfordon i andra fall än som avses i 1�4.
6. Fordon som definieras som veteranfordon i 2 kap. 2 § vägtrafikskatte-

lagen (2006:227).

5 §

7

Om särskild försiktighet iakttas och om omständigheterna kräver det,

får avvikelse göras från 9 kap. 1 § första stycket 1�5 och 2 §

1. vid räddningstjänst och bärgningsarbete,
2. i tjänsteutövning av en polisman, tulltjänsteman eller kustbevaknings-

tjänsteman,

3. i andra med 1 och 2 jämförliga trängande fall,
4. av personal vid Säkerhetspolisen som vidtar en skyddsåtgärd i sådan

verksamhet som anges i 4 § förordningen (2014:000) med instruktion för
Säkerhetspolisen, och

5. av vägtransportledare under ett eskortuppdrag enligt lagen (2004:1167)

om vägtransportledare.

6 §

8

Terrängmotorfordon och terrängsläp får föras på väg trots 5 kap. 1, 4

och 5 §§

5 Senaste lydelse 2011:178.

6 Senaste lydelse 2011:178.

7 Senaste lydelse 2011:178.

8 Senaste lydelse 2011:178.

background image

4

SFS 2014:1265

1. i yrkesutövning av en polisman, tulltjänsteman, kustbevakningstjänste-

man, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär,

2. för transport av sjuka personer till läkare eller sjukvårdsanstalt,
3. vid räddningstjänst, eller
4. i andra jämförliga trängande fall.

7 §

9

Förtur till överfart med sådan färja som enligt väglagen (1971:948) är

väganordning har

1. fordon som används vid brådskande utryckning för räddningstjänst eller

vid sjuktransport enligt 6 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),

2. fordon som används i brådskande yrkesutövning av en polisman, tull-

tjänsteman, kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska
eller veterinär,

3. fordon i linjetrafik,
4. fordon i taxitrafik,
5. fordon som används för skolskjuts och färdtjänst,
6. fordon som används av personal inom Kriminalvården vid transport av

frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesutövning, och

7. fordon som används av ett auktoriserat bevakningsföretag i samband

med transport av egendom.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om förtur till överfart med färja

för trafikant som under större delen av året utnyttjar färjeleden till och från sin
fasta bostad eller annan trafikant om det finns särskilda skäl.

9 §

10

Trots 3 kap. 49 a § första stycket, 53 § första stycket 10, 54 § eller

55 § första stycket 3, 8 kap. 1 § första stycket 2 eller förbud som har medde-
lats genom lokala trafikföreskrifter får fordon stannas eller parkeras när det
används

1. vid parkeringsövervakning som avses i lagen (1987:24) om kommunal

parkeringsövervakning m.m.,

2. av en polisman eller tulltjänsteman i tjänsteutövning,
3. av en kustbevakningstjänsteman i tjänsteutövning,
4. vid yrkesutövning av personal vid Skatteverkets skattebrottsenheter,
5. vid räddningstjänst,
6. vid brådskande yrkesutövning av en läkare, sjuksköterska, barnmorska,

personal i hemsjukvården eller en veterinär,

7. vid transport av sjuka eller rörelsehindrade,
8. vid eftersök av vilt som kan ha skadats vid en viltolycka eller vid andra

åtgärder i samband med en sådan olycka,

9. vid transport av frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesut-

övning av personal inom Kriminalvården, eller

10. av personal vid Säkerhetspolisen när de vidtar en skyddsåtgärd i sådan

verksamhet som anges i 4 § förordningen (2014:000) med instruktion för
Säkerhetspolisen.

Undantagen i första stycket gäller endast om omständigheterna kräver det

och särskild försiktighet iakttas.

9 Senaste lydelse 2011:178.

10 Senaste lydelse 2011:435.

background image

5

SFS 2014:1265

10 §

11

Bestämmelserna om färdhastighet i 3 kap. 17 §, 4 kap. 20 § och

9 kap. 1 § första stycket 6 samt sådana föreskrifter om färdhastighet som har
meddelats med stöd av 3 kap. 17 §, 10 kap. 1 eller 14 § gäller inte när ett for-
don används

1. vid brådskande utryckning för räddningstjänst eller sjuktransport enligt

6 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),

2. i brådskande yrkesutövning av en polisman, tulltjänsteman, kustbevak-

ningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska, veterinär eller av perso-
nal inom Kriminalvården, eller

3. i andra jämförliga trängande fall.
Bestämmelserna om färdhastighet i 4 kap. 21 § första meningen gäller inte

när fordonet används i brådskande yrkesutövning av en polisman.

11 §

12

Föraren av ett utryckningsfordon behöver i trängande fall inte följa

föreskrifter som inte särskilt gäller honom eller henne. Detsamma gäller föra-
ren av ett fordon som används i Polismyndighetens, Säkerhetspolisens, Tull-
verkets eller Kustbevakningens spaningsverksamhet, när det är absolut nöd-
vändigt för att fullgöra spaningsuppdraget och det uppenbarligen kan ske utan
fara för trafiksäkerheten. Föraren ska dock lyda anvisningar av en polisman
eller någon annan person som en myndighet förordnat att övervaka trafiken
eller ge anvisningar för denna.

Undantagen i första stycket gäller endast under förutsättning att särskild

försiktighet iakttas.

13 kap.

1 §

13

Länsstyrelsen ska före mars månads utgång varje år upprätta en sam-

manställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar i länet. Samman-
ställningen ska även uppta bärighetsklasser och sådana lokala trafikföreskrif-
ter som är av större allmänt intresse.

Sammanställningen ska införas i länets författningssamling och sändas till

Trafikverket, Transportstyrelsen, Försvarsmakten och Polismyndigheten samt
de myndigheter som har hand om väg- eller gatuhållningen.

3 §

14

I nedan angivna fall får undantag medges av följande myndigheter.

11 Senaste lydelse 2012:535.

12 Senaste lydelse 2011:178.

13 Senaste lydelse 2010:144.

14 Senaste lydelse 2012:705.

background image

6

SFS 2014:1265

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

3 kap. Bestämmelser för trafik med fordon

Fordons plats på väg

1. 3 kap. 6 § första eller tredje
stycket

En kommun

Kommunen

Hastighet

2. 3 kap. 17 § eller föreskrifter
som har meddelats med stöd av
3 kap. 17 §

Tävling eller träning
för tävling

Den myndighet som
meddelar tillstånd till
tävling

3. 3 kap. 17 § eller föreskrifter
som har meddelats med stöd av
3 kap. 17 §

I andra fall än enligt
2 och undantaget rör
En kommun
Mer än en kommun
i ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

Stannande och parkering

4. 3 kap. 48 §, 49 a § första
stycket

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

Stannande och parkering på väg

5. 3 kap. 52 §, 53 § första
stycket 2�5, 54 §, 55 § första
stycket 3�5

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

Belysning vid färd på väg

6. 3 kap. 68 § första eller andra
stycket eller 76 §

Transportstyrelsen

Bestämmelser om vägtunnlar

6 a. 3 kap. 83 b�83 e §§

Ett län
Mer än ett län

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen i det
län där färden påbör-
jas

background image

7

SFS 2014:1265

5 kap. Bestämmelser för trafik med terrängmotorfordon och
terrängsläp på väg

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

4 kap. Bestämmelser för trafik med motordrivna fordon

Gemensamma bestämmelser

7. 4 kap. 2 eller 3 §

En kommun
Mer än en kommun

Kommunen
Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i
den region där färden
påbörjas

8. 4 kap. 6 §

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

9. 4 kap. 9 § första stycket

Transportstyrelsen

Trafik med motordrivna fordon på väg

10. 4 kap. 10 §, 10 a § första
stycket, 10 b §, 15 b § eller
18 a § första eller andra stycket

Transportstyrelsen

11. 4 kap. 12�15 a, 17, 17 a
eller 18 §

En kommun
Mer än en kommun

Kommunen
Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i
den region där färden
påbörjas

Bestämmelser för hastighet på väg med vissa motordrivna fordon och
fordonskombinationer

12. 4 kap. 20 eller 21 §

Ett län
Mer än ett län

Länsstyrelsen
Transportstyrelsen

Bestämmelser om miljözoner

13. 4 kap. 22 §

En kommun

Kommunen

14. 5 kap. 1, 4 eller 5 §

Ett län
Mer än ett län

Länsstyrelsen
Transportstyrelsen

background image

8

SFS 2014:1265

8 kap. Bestämmelser för trafik på gågata och i gångfartsområde
m.m.

9 kap. Bestämmelser för trafik på motorväg och motortrafikled

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

6 kap. Bestämmelser för trafik med cykel och moped

Gemensamma bestämmelser

15. 6 kap. 3 eller 4 §

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

16. 6 kap. 4 a § första stycket

Transportstyrelsen

17. 8 kap. 1 § första stycket 2

En kommun

Kommunen

18. 8 kap. 2 §

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

19. 9 kap. 1 § första stycket 1�5
eller 2 §

a) Eftersök av vilt
som kan ha skadats
vid en viltolycka
eller vid andra åtgär-
der i samband med
en sådan olycka
b) övriga fall
En kommun
Mer än en kommun

Polismyndigheten

Kommunen
Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i
den region där färden
påbörjas

20. 9 kap. 1 § första stycket 6

Transportstyrelsen

background image

9

SFS 2014:1265

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

10 kap. Lokala trafikföreskrifter m.m.

21. Lokala trafikföreskrifter en-
ligt 10 kap. 1 § andra stycket 9

Mer än en kommun
inom ett län
a) undantag i sam-
band med prövning
som avser lång, bred
eller tung transport
b) övriga fall
Mer än ett län
a) undantag i sam-
band med prövning
som avser lång, bred
eller tung transport
b) övriga fall

Kommunen

Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i
den region där färden
påbörjas
Länsstyrelsen

Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i
den region där färden
påbörjas
Transportstyrelsen

22. Lokala trafikföreskrifter
enligt 10 kap. 1 § andra
stycket 10�13, 16 eller 17

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

23. Lokala trafikföreskrifter
enligt 10 kap. 1 § andra
stycket 14

Kommunen

24. Lokala trafikföreskrifter
enligt 10 kap. 1 § andra stycket
15 eller 21

En kommun
a) vägar inom tätt-
bebyggt område där
annan än staten är
väghållare
b) övriga vägar
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

25. Lokala trafikföreskrifter
enligt 10 kap. 1 § andra stycket
19 eller 20

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län

Kommunen
Den statliga väg-
hållningsmyndighe-
ten i den region där
färden påbörjas

26. Lokala trafikföreskrifter
enligt 10 kap. 1 § tredje stycket
om transport av farligt gods

Länsstyrelsen

27. Föreskrifter enligt 10 kap.
14 § första stycket

Ett län

Mer än ett län

Den myndighet som
meddelat föreskrif-
ten
Transportstyrelsen

background image

10

SFS 2014:1265

Ett undantag ska avse ett visst ändamål utom när det gäller undantag från
� 3 kap. 49 a § första stycket, 68 § första eller andra stycket,
� 4 kap. 9, 12, 13, 14, 15, 15 a, 15 b, 17, 17 a eller 18 a §,
� 6 kap. 4 a §,
� 9 kap. 1 eller 2 §, eller
� lokala trafikföreskrifter om parkering inom en kommun.
Undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering får medges för ett

visst ändamål även om bestämmelserna i 11 kap. 9 § första stycket 7 kan till-
lämpas.

Om en fråga om undantag enligt denna paragraf ska prövas av kommunen

men kommunens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet, ska i stället Polis-
myndigheten pröva frågan. Polismyndigheten ska också pröva frågor om
undantag från lokala trafikföreskrifter om transport av farligt gods när läns-
styrelsens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet.

Ytterligare bestämmelser om undantag för rörelsehindrade personer från

lokala trafikföreskrifter som avser stannande och parkering finns i 8 §.

7 §

15

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om trafikövervakning på

motorvägar och motortrafikleder.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter för övriga frågor i denna för-

ordning. Styrelsen får då föreskriva

1. att viss utrustning ska vara av en typ som har godkänts av styrelsen eller

någon annan myndighet, och

2. vilka värden som får användas i lokala trafikföreskrifter om högsta till-

låtna hastighet och riktlinjer för hur olika värden bör användas.

15 kap.

1 §

16

Beslut av en statlig myndighet enligt denna förordning får överklagas

enligt följande.

Transportstyrelsens beslut i ett överklagat ärende får inte överklagas.
De statliga väghållningsmyndigheterna får överklaga Polismyndighetens

eller en länsstyrelses beslut i fråga om lokala trafikföreskrifter och undantag
från sådana föreskrifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

15 Senaste lydelse 2008:1109.

16 Senaste lydelse 2010:144.

Beslut av

Får överklagas hos

Polismyndigheten

Länsstyrelsen

En myndighet som har hand om väg- och gatuhåll-
ningen

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

Trafikverket eller Transportstyrelsen som första
instans

Regeringen

background image

11

SFS 2014:1265

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014