SFS 2014:1266 Förordning om ändring i förordningen (1998:1355) om trafik med höghastighetsfartyg

141266.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1355) om trafik
med höghastighetsfartyg;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1998:1355) om trafik med

höghastighetsfartyg ska ha följande lydelse.

3 §

Ett höghastighetsfartyg får användas utan att en anmälan enligt 2 § har

gjorts om fartyget ska användas för tjänsteutövning i Polismyndigheten, För-
svarsmakten, Försvarets materielverk, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Tull-
verket eller den kommunala räddningstjänsten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

SFS 2014:1266

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014