SFS 2014:1267 Förordning om ändring i förordningen (1999:272) om handel med begagnade varor

141267.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:272) om handel
med begagnade varor;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 5, 7, 8, 11, 13 och 15 §§ förordningen

(1999:272) om handel med begagnade varor ska ha följande lydelse.

5 §

Anmälan för registrering enligt 3 § lagen (1999:271) om handel med be-

gagnade varor ska innehålla uppgifter om

1. handlarens namn, firma, personnummer eller organisationsnummer och

postadress,

2. var försäljningen ska äga rum och hur den ska gå till,
3. vilka slag av begagnade varor som handeln ska omfatta.

7 §

Polismyndigheten ska utfärda bevis om registrering och föra register

över handlare.

8 §

En handlare som inte längre bedriver sådan handel som medför registre-

ringsskyldighet ska anmäla det till Polismyndigheten.

11 §

Om Polismyndigheten enligt 8 § andra stycket lagen (1999:271) om

handel med begagnade varor medgett en handlare undantag från bestämmel-
sen om liggetid, ska det på inköpsnotorna göras anteckningar om

1. när varorna lämnats ut eller bearbetats,
2. namn, firma och postadress för den som varorna har lämnats ut till och,

om han eller hon inte är känd för handlaren, även personnummer och typ av
identitetshandling,

3. det överenskomna priset för varorna eller, om det inte är fråga om för-

säljning, villkoren för att varorna ska få lämnas ut.

13 §

Polismyndighetens begäran med stöd av 5 § lagen (1999:271) om han-

del med begagnade varor om uppgifter om mottagna varor får avse viss syste-
matisk rapportering till myndigheten.

15 §

Polismyndigheten meddelar ytterligare föreskrifter för verkställigheten

av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

SFS 2014:1267

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

2

SFS 2014:1267

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

ANNIE LÖÖF

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)