SFS 2014:1268 Förordning om ändring i förordningen (2000:124) om radio- och teleterminalutrustning

141268.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:124) om radio-
och teleterminalutrustning;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2000:124) om radio- och tele-

terminalutrustning ska ha följande lydelse.

2 §

Lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning gäller inte för

sådan utrustning som uteslutande används av Polismyndigheten, Säkerhets-
polisen, Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt eller Försvarets materielverk
vid verksamhet som verket bedriver på uppdrag av Försvarsmakten eller För-
svarets radioanstalt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

SFS 2014:1268

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014