SFS 2014:1269 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

141269.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 2 §, 2 kap. 2 §, 4 kap. 7 och 13 §§, 5 kap.

1 a–4, 6 och 7 §§, 6 kap. 9 §, 7 kap. 6, 11, 12 och 14 §§, 16 kap. 4 §, 19 kap.
1 § samt 20 kap. 1, 7 och 8 §§ förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

1

Transportstyrelsen är registreringsmyndighet för vägtrafikregistret och

ansvarar för det system- och programmeringsarbete som behövs.

Transportstyrelsen ska biträda Polismyndigheten vid samarbete enligt

Prümrådsbeslutet och vid informationsutbyte enligt CBE-direktivet genom att
som nationellt kontaktställe enligt artikel 12.2 i rådsbeslutet respektive artikel
4.3 i CBE-direktivet automatiskt besvara förfrågningar till vägtrafikregistret
från utländska kontaktställen.

Transportstyrelsen är nationell kontaktpunkt enligt artikel 18.1 i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober
2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av per-
soner som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv
96/26/EG.

2 kap.

2 §

2

Transportstyrelsen ansvarar för att uppgifterna enligt 1 § förs in. Polis-

myndigheten för dock in uppgifter om undanröjande av betalningsskyldighet
och rättelse av parkeringsanmärkning enligt bilaga 4.

Transportstyrelsen får efter samråd med Trafikverket meddela föreskrifter

om att verket i stället för styrelsen ska föra in uppgifter som avser provverk-
samhet enligt bilaga 2 och 3.

1 Senaste lydelse 2014:128.

2 Senaste lydelse 2010:146.

SFS 2014:1269

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

2

SFS 2014:1269

4 kap.

7 §

3

Ett utdrag som avser körkortsregistrering ska begäras hos Transport-

styrelsen och innehålla de uppgifter som enligt 2 kap. 1 § 2 förs in i registret,
om utdraget har begärts av den registrerade själv eller av

1. Riksdagens ombudsmän, Regeringskansliet, allmän domstol, allmän för-

valtningsdomstol, Justitiekanslern, åklagarmyndighet, Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen, Kriminalvården, övervakningsnämnd, Datainspektionen,
eller

2. någon annan myndighet, om denna behöver uppgifter för vetenskaplig

eller därmed jämförlig undersökning och uppgifterna inte röjs så att skada
uppkommer för den enskilde.

Sedan fem år har förflutit från beslutet eller underrättelsen i ärendet ska det

i utdraget inte tas med uppgifter om

1. återkallelse,
2. beslut att ett utländskt körkort inte är giltigt i Sverige,
3. beslut om utbyte av ett utländskt körkort med stöd av 6 kap. 6 § kör-

kortslagen (1998:488),

4. spärrtid,
5. omhändertagande,
6. varning,
7. ogiltighet,
8. föreläggande,
9. krav på personutredning,
10. prövotid,
11. krav på körkortstillstånd,
12. krav på förarprov, eller
13. villkor om alkolås samt villkorstidens längd.
Begränsningen enligt andra stycket gäller inte den registrerade själv och

inte heller om Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen eller Datainspektionen har begärt fullständiga uppgifter för
ett särskilt fall.

13 §

4

Uppgift i vägtrafikregistret i form av fotografisk bild av en enskild ska

på begäran lämnas ut till Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrotts-
myndigheten, Försvarsmakten, Kustbevakningen, Tullverket, Skatteverket,
Trafikverket och Kronofogdemyndigheten.

5 kap.

1 a §

5

De uppgifter som Transportstyrelsen har fått från Polismyndigheten

enligt 16 d § förordningen (1999:1134) om belastningsregister och som inte
förmedlas till en utländsk myndighet i enlighet med artikel 16.2 i förordning
(EG) nr 1071/2009 ska genast utplånas.

2 §

6

Polismyndigheten ska underrätta Transportstyrelsen om dom, beslut,

strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har antecknats i

3 Senaste lydelse 2011:952.

4 Senaste lydelse 2010:146.

5 Senaste lydelse 2012:243.

6 Senaste lydelse 2012:243.

background image

3

SFS 2014:1269

register som avses i lagen (1998:620) om belastningsregister, om den registre-
rade har gjort sig skyldig till brott som avses i följande bestämmelser:

1. 3 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8 eller 9 § brottsbalken eller någon av dessa para-

grafer och 3 kap. 11 § brottsbalken,

2. 4 kap. brottsbalken,
3. 6 kap. 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer

och 6 kap. 15 § brottsbalken,

4. 8 kap. 1, 4, 5, 6 eller 7 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och

8 kap. 12 § brottsbalken,

5. 9 kap. 1, 3, 4 eller 5 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och

9 kap. 11 § brottsbalken,

6. 10 kap. 1, 3 eller 5 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och

10 kap. 9 § brottsbalken,

7. 11 kap. brottsbalken,
8. 12 kap. 3 § brottsbalken eller 12 kap. 3 och 5 §§ brottsbalken,
9. 13 kap. brottsbalken,
10. 17 kap. 1, 2, 4 eller 5 § brottsbalken eller 17 kap. 1 och 16 §§ brotts-

balken,

11. lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
12. 13 kap. 1, 2 eller 3 § luftfartslagen (2010:500),
13. lagen (2000:1225) om straff för smuggling eller den upphävda lagen

(1960:418) om straff för varusmuggling,

14. narkotikastrafflagen (1968:64),
15. skattebrottslagen (1971:69),
16. lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som har begåtts utomlands,
17. 36 § djurskyddslagen (1988:534),
18. 30 § första, andra eller tredje stycket lagen (1990:1157) om säkerhet

vid tunnelbana och spårväg,

19. 3 eller 4 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel,
20. 20 kap. 3, 4, 5 eller 7 § sjölagen (1994:1009),
21. 9 kap. 2 och 3 §§ körkortslagen (1998:488),
22. 5 kap. yrkestrafiklagen (2012:210),
23. 5 kap. taxitrafiklagen (2012:211),
24. lagen (1998:492) om biluthyrning,
25. lagen (2001:558) om vägtrafikregister,
26. fordonslagen (2002:574), den upphävda fordonskungörelsen

(1972:595) eller den upphävda fordonsförordningen (2002:975),

27. 10 kap. 2 § första, andra eller tredje stycket järnvägslagen (2004:519),
28. 25 och 26 §§ lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransport-

arbete,

29. 11 kap. 1 och 2 §§ lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens,
30. den upphävda förordningen (1987:27) om fordon i internationell väg-

trafik i Sverige,

31. förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internatio-

nella vägtransporter,

32. förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom

landet,

33. förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

eller den upphävda förordningen (1995:521) om behöriga myndigheter, m.m.
i fråga om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter,

34. yrkestrafikförordningen (2012:237),

background image

4

SFS 2014:1269

35. taxitrafikförordningen (2012:238),
36. förordningen (1998:780) om biluthyrning,
37. förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter, m.m. i fråga om

internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES),

38. trafikförordningen (1998:1276),
39. fordonsförordningen (2009:211), eller
40. denna förordning.
Detsamma ska gälla om den registrerade har gjort sig skyldig till brott mot

föreskrifter, förelägganden eller förbud enligt lagen (2006:263) om transport
av farligt gods eller föreskrifter som har meddelats med stöd av författning-
arna under 26 och 29–40 i första stycket.

3 §

Underrättelse om en dom eller ett beslut som får överklagas ska lämnas

först sedan Polismyndigheten har fått besked om att avgörandet har vunnit
laga kraft eller överklagats.

Underrättelse enligt 2 § ska lämnas även i fråga om beslut om åtalsunder-

låtelse enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i
någon annan författning.

4 §

7

När en underrättelse enligt 2 § lämnas ska även dom, beslut, strafföre-

läggande och föreläggande av ordningsbot, som tidigare har antecknats i
registret och som det ska lämnas underrättelse om enligt 2 §, tas med i under-
rättelsen under fem år från det att domen eller beslutet meddelades eller före-
läggandet godkändes.

Om den dom eller det beslut eller föreläggande som har föranlett under-

rättelsen till Transportstyrelsen har ändrats, upphävts eller undanröjts, ska
Polismyndigheten underrätta Transportstyrelsen om det.

6 §

8

När Transportstyrelsen får en underrättelse från Polismyndigheten en-

ligt 2 §, 4 § andra stycket eller 5 § ska Transportstyrelsen sammanställa upp-
gifterna med de uppgifter för personen i fråga om körkortsregistreringen en-
ligt bilaga 2 punkterna 1–3 eller yrkestrafik- och taxitrafikregistreringen en-
ligt bilaga 3 som behövs för prövningen. Detta ska göras med de begräns-
ningar som framgår av andra stycket och under förutsättning att uppgifterna
avser

1. en innehavare av gällande körkortstillstånd, körkort, traktorkort eller för-

arbevis,

2. den för vilken
a) tid för återkallelse tills vidare eller spärrtid enligt körkortslagen

(1998:488) har beslutats men ännu inte löpt ut,

b) spärrtiden löpt ut och körkort eller förarbevis får utfärdas utan krav på

ytterligare prövning enligt 5 kap. 14 § andra stycket körkortslagen,

c) tid för villkorlig körkortsåterkallelse enligt lagen (1998:489) om för-

söksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse har beslutats men ännu
inte löpt ut,

d) körkortstillstånd, körkort, traktorkort eller förarbevis är omhändertaget

enligt 5 kap. 7 § körkortslagen (1998:488),

7 Senaste lydelse 2008:1283.

8 Senaste lydelse 2012:243.

background image

5

SFS 2014:1269

3. en innehavare av utländskt körkort som är permanent bosatt i Sverige,
4. en innehavare av gällande taxiförarlegitimation,
5. den för vilken tid för återkallelse tills vidare av taxiförarlegitimation en-

ligt taxitrafiklagen (2012:211) har beslutats men ännu inte löpt ut,

6. den som har gällande tillstånd att driva yrkesmässig trafik, den vars till-

stånd tillfälligt har dragits in enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 1071/2009
eller någon annan prövad som avses i 2 kap. 2 eller 3 § yrkestrafiklagen
(2012:210),

7. den som har gällande tillstånd att driva taxitrafik eller någon annan prö-

vad som avses i 2 kap. 6 eller 7 § taxitrafiklagen (2012:211), eller

8. den som har gällande tillstånd att driva biluthyrning eller någon annan

prövad som avses i 8 eller 9 § lagen (1998:492) om biluthyrning.

Uppgifterna från Polismyndigheten ska inte behandlas enligt första stycket

om underrättelsen endast avser brott som sammanlagt har föranlett penning-
böter till ett belopp som understiger 1 200 kronor. Detta gäller dock inte om
den som uppgiften avser under de senaste fem åren har befunnits skyldig till
något annat brott som avses i 2 §.

7 §

9

De uppgifter som Transportstyrelsen har fått från Polismyndigheten

och som inte behandlas enligt 6 § ska genast utplånas.

6 kap.

9 §

10

Ett sådant motorfordon som anges nedan ska antecknas som utryck-

ningsfordon, om det vid enskilt godkännande eller registreringsbesiktning en-
ligt 4 kap. fordonsförordningen (2009:211) har godkänts eller i ett intyg om
överensstämmelse har betecknats som utryckningsfordon:

1. ett motorfordon som har godkänts vid lämplighetsbesiktning enligt

5 kap. 1 § 4 fordonsförordningen och som är inrättat för transport av sjuka
eller skadade och är avsett att användas uteslutande för detta ändamål av den
som ingår i en sådan organisation som avses i 6 § hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763), eller

2. ett motorfordon som är avsett att användas endast av
a) en statlig brandkår eller en kommunal organisation för räddningstjänst

eller ett spårvägs- eller järnvägsföretag för att bereda hjälp vid eller förhindra
olycksfall eller undanröja trafikhinder, eller

b) en polisman, tulltjänsteman eller kustbevakningstjänsteman i bråd-

skande tjänsteutövning.

7 kap.

6 §

Ett registrerat fordon får brukas endast om det är försett med registre-

ringsskyltar i föreskriven ordning.

Detta gäller dock inte om fordonet brukas vid färd kortaste lämpliga väg till

Polismyndigheten för att fordonet ska förses med en provisorisk registre-
ringsskylt.

9 Senaste lydelse 2011:909.

10 Senaste lydelse 2009:218.

background image

6

SFS 2014:1269

11 §

11

Om en registreringsskylt har förstörts, förkommit, förändrats eller av

annan anledning inte lämpligen kan användas, får fordonsägaren eller for-
donets förare ansöka om en ersättningsskylt hos Transportstyrelsen eller
Polismyndigheten.

12 §

12

I samband med att en ansökan om en ersättningsskylt görs hos Polis-

myndigheten ska denna på begäran lämna ut en provisorisk registreringsskylt.

Ersättningsskyltar lämnas ut av Transportstyrelsen.

14 §

13

När ett fordons registreringsskyltar i något fall som avses i 13 § har

tagits om hand ska Polismyndigheten anmäla det till Transportstyrelsen.

Polismyndigheten ska genast underrätta Transportstyrelsen om att en ansö-

kan om ersättningsskyltar har gjorts och att provisoriska skyltar har lämnats
ut.

16 kap.

4 §

14

Om skatteplikt inträder för fordonet, ska Transportstyrelsen tillhanda-

hålla registreringsskyltar för fordonet. För tiden till dess att sådana skyltar har
lämnats ut ska Polismyndigheten tillhandahålla provisoriska registrerings-
skyltar. Under den tiden får fordonet brukas med dessa skyltar.

19 kap.

1 §

15

I 34 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister finns bestämmelser om

överklagande av beslut enligt denna förordning.

Följande beslut får dock inte överklagas:
1. utformningen av registreringsskyltar som ska tillhandahållas för ett visst

fordon,

2. Polismyndighetens ställningstagande som rör provisoriska registrerings-

skyltar,

3. utformningen av skyltar för beskickningsfordon,
4. utformningen av personliga fordonsskyltar,
5. tilldelningen av registreringsnummer och av särskild teckenkombination

för personliga fordonsskyltar,

6. registreringen av uppgifter enligt 2 kap., och
7. Transportstyrelsens beslut enligt 20 kap. 3 a §.
Ett beslut som avses i 18 kap. 5 § får inte överklagas innan det har om-

prövats enligt 18 kap. 6 §. Ett överklagande av ett sådant beslut innan det har
omprövats ska anses som en begäran om omprövning enligt nämnda bestäm-
melse.

11 Senaste lydelse 2008:1283.

12 Senaste lydelse 2008:1283.

13 Senaste lydelse 2008:1283.

14 Senaste lydelse 2008:1283.

15 Senaste lydelse 2009:218.

background image

7

SFS 2014:1269

20 kap.

1 §

16

Transportstyrelsen får meddela

1. föreskrifter om storleken av de avgifter som avses i 6 kap. 17 §, 7 kap.

8 a §, 8 kap. 17 § och 14 kap. 9 §,

2. föreskrifter om avgifter för ersättningsskyltar, provisoriska registrerings-

skyltar och särskilda fordonsskyltar samt för ärendehandläggning enligt lagen
(2001:558) om vägtrafikregister och föreskrifter som har meddelats med stöd
av lagen,

3. föreskrifter om verkställighet av lagen om vägtrafikregister, denna för-

ordning, artikel 16–18 i förordning (EG) nr 1071/2009, artikel 11, 13.1 och 14
i förordning (EG) nr 1072/2009 och artikel 20, 23.1 och 24 i förordning (EG)
nr 1073/2009, och

4. ytterligare föreskrifter om förfarandet i de avseenden som regleras i

denna förordning.

Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter med stöd av första stycket

ska styrelsen höra

1. Polismyndigheten, om föreskrifterna avser myndighetens verksamhet,

Prümrådsbeslutet eller CBE-direktivet,

2. Tullverket, om föreskrifterna avser verkets verksamhet,
3. Försvarsmakten, om föreskrifterna avser registrering av fordon som förs

över från det militära fordonsregistret till vägtrafikregistret, och

4. Utrikesdepartementet, om föreskrifterna avser avgifter för skyltar för

beskickningsfordon.

7 §

Säkerhetspolisen får, efter samråd med Regeringskansliet (Utrikes-

departementet) och Polismyndigheten, i enskilda fall medge undantag från
bestämmelserna i 16 kap. 1 §, om det finns särskilda skäl av säkerhetsmässig
art.

8 §

17

Polismyndigheten får efter samråd med Transportstyrelsen meddela

föreskrifter om förfarandet vid omhändertagande av saluvagnsskyltar enligt
17 kap. 5 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

16 Senaste lydelse 2014:128.

17 Senaste lydelse 2008:1283.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014