SFS 2014:1270 Förordning om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

141270.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:396) om
elektronisk kommunikation;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 11, 14, 20 a, 31, 34, 36, 37, 45 och 46 §§ förord-

ningen (2003:396) om elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse.

11 §

Post- och telestyrelsen ska i enlighet med 3 kap. 3 § lagen (2003:389)

om elektronisk kommunikation besluta om tilldelning av radiofrekvenser och
de ytterligare villkor som behövs för Polismyndigheten, Säkerhetspolisen,
Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Försvarets materielverk.

14 §

1

Förbud gäller mot att inneha elektriska eller elektroniska anläggningar

som, utan att vara radioanläggningar, är avsedda att sända radiovågor i annat
syfte än som avses i 3 kap. 14 § första stycket lagen (2003:389) om elektro-
nisk kommunikation.

Förbudet gäller inte sådana anläggningar som behövs i verksamhet som be-

drivs av Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt eller Försvarets materiel-
verk. Förbudet gäller inte heller sådana anläggningar som Polismyndigheten
behöver i sin bombskyddsverksamhet.

Post- och telestyrelsen får efter ansökan av Kriminalvården besluta att för-

budet inte ska gälla viss sådan anläggning som behövs i en anstalt eller ett
häkte inom Kriminalvården för att hindra otillåten mobiltelefonkommuni-
kation, om anläggningen kan användas utan att skadlig störning uppstår utan-
för anstalten eller häktet.

20 a §

2

Undantag enligt 3 kap. 8 § andra stycket 3 lagen (2003:389) om

elektronisk kommunikation gäller för sådan radioanvändning som behövs för
att tillgodose allmän ordning, säkerhet eller hälsa och som bedrivs av För-
svarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Kustbevak-
ningen, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kriminalvården och Tullverket.

Undantag gäller även för radioanvändning om den behövs för att tillgodose

sådan verksamhet som avser allmän ordning, säkerhet eller hälsa som bedrivs
av

1. regeringen med Regeringskansliet samt de myndigheter som anges i

bilagan till förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap så-
vitt avser fredstida krishantering,

1 Senaste lydelse 2013:535.

2 Senaste lydelse 2010:729.

SFS 2014:1270

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

2

SFS 2014:1270

2. kommun eller landsting enligt lagen (2006:544) om kommuners och

landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap,

3. kommun, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket eller länsstyrelse såvitt av-

ser räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,

4. den som äger eller utövar farlig verksamhet på en anläggning och som

enligt beslut av länsstyrelsen enligt 2 kap. 3 § förordningen (2003:789) om
skydd mot olyckor är skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta be-
redskap med personal och egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för
att hindra eller begränsa allvarliga skador på människor eller miljön,

5. Strålsäkerhetsmyndigheten såvitt avser rådgivning enligt förordningen

(2003:789) om skydd mot olyckor,

6. kommun eller landsting såvitt avser akutsjukvård och katastrofmedi-

cinsk beredskap enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),

7. alarmeringsföretag i verksamhet där myndigheter bistås med stöd av

lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentra-
ler,

8. koncessionshavare och elleverantörer enligt ellagen (1997:857) när det

gäller verksamhet som är av omedelbar betydelse för att upprätthålla elöver-
föringen, och

9. den som enligt radio- och tv-lagen (2010:696) eller tillståndsvillkor som

meddelats med stöd av den lagen är skyldig att kostnadsfritt sända varnings-
meddelande eller meddelanden som är av vikt för allmänheten, om en myn-
dighet begär det.

31 §

3

Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om på vilket sätt skyl-

digheter enligt 5 kap. 9 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
ska fullgöras och om undantag från skyldigheterna samt får, i enskilda fall,
besluta om undantag från skyldigheterna, om det finns särskilda skäl.

Innan myndigheten meddelar föreskrifter enligt första stycket ska den in-

hämta yttranden från Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten.

34 §

4

Post- och telestyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för

verkställigheten av 5 kap. 1–4, 6, 10, 11, 15, 16, 17 och 18 §§ lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation.

Innan myndigheten meddelar föreskrifter om verkställigheten av 5 kap.

11 § ska den inhämta yttranden från Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten
och Säkerhetspolisen.

36 §

5

Post- och telestyrelsen får efter samråd med Åklagarmyndigheten,

Polismyndigheten och Säkerhetspolisen

1. meddela de verkställighetsföreskrifter som behövs för hemlig avlyssning

av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kom-
munikation enligt 6 kap. 19 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunika-
tion, och

2. i enskilda fall medge undantag från krav enligt 6 kap. 19 § första stycket

samma lag.

3 Senaste lydelse 2011:592.

4 Senaste lydelse 2011:592.

5 Senaste lydelse 2012:291.

background image

3

SFS 2014:1270

37 §

6

Den som är skyldig att lagra uppgifter enligt 6 kap. 16 a § lagen

(2003:389) om elektronisk kommunikation ska vidta de åtgärder som krävs
för att säkerställa att de lagrade uppgifterna är av samma kvalitet och föremål
för samma säkerhet och skydd som vid den behandling som skett före lag-
ringen.

Den lagringsskyldige ska vidta de åtgärder som krävs för att skydda upp-

gifterna mot oavsiktlig eller otillåten förstöring och oavsiktlig förlust eller
ändring. Sådana åtgärder ska även vidtas för att förhindra otillåten lagring,
behandling av eller tillgång till och otillåtet avslöjande av uppgifterna. Upp-
gifterna får göras tillgängliga endast för personal med särskild behörighet.

Post- och telestyrelsen får, efter att ha hört Polismyndigheten, Säkerhets-

polisen och Datainspektionen, meddela närmare föreskrifter om de åtgärder
som ska vidtas enligt första och andra styckena.

45 §

7

Post- och telestyrelsen ska inför beslut om undantag från lagrings-

skyldigheten enligt 6 kap. 16 b § lagen (2003:389) om elektronisk kommuni-
kation höra Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.

46 §

8

Post- och telestyrelsen får, efter att ha hört Polismyndigheten, Säker-

hetspolisen och Tullverket, meddela föreskrifter om ersättningen enligt 6 kap.
16 e § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

6 Senaste lydelse 2012:128.

7 Senaste lydelse 2012:128.

8 Senaste lydelse 2012:128.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014