SFS 2014:1271 Förordning om ändring i förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

141271.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:767) om
finansiering av Post- och telestyrelsens
verksamhet;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 3 och 6 §§ förordningen (2003:767) om finan-

siering av Post- och telestyrelsens verksamhet ska ha följande lydelse.

3 §

1

Det totala avgiftsuttaget för de årliga avgifter som enligt lagen

(2003:389) om elektronisk kommunikation ska betalas för användning av
radiosändare, utöver avgifter för anmäld verksamhet, får uppgå till högst
120 000 000 kr.

För Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Försvarets materielverk

får avgiftsuttaget sammanlagt uppgå till högst 1 500 000 kr och för Polismyn-
digheten och Säkerhetspolisen får avgiftsuttaget sammanlagt uppgå till högst
1 500 000 kr.

6 §

2

Det totala avgiftsuttaget för tillsyn enligt lagen (2000:121) om radio-

och teleterminalutrustning � över dels dem som bedriver verksamhet som är
anmäld enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, dels dem
som har tillstånd att använda radiosändare enligt samma lag � får uppgå till
högst 10 000 000 kr per år.

För Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Försvarets materielverk

får avgiftsuttaget sammanlagt uppgå till högst 90 000 kr och för Polismyn-
digheten och Säkerhetspolisen får avgiftsuttaget sammanlagt uppgå till högst
90 000 kr.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:1010.

2 Senaste lydelse 2009:1298.

SFS 2014:1271

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014