SFS 2014:1272 Förordning om ändring i förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd

141272.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:283) om
sjöfartsskydd;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 6 och 7 §§ förordningen (2004:283) om sjöfarts-

skydd ska ha följande lydelse.

6 §

1

Transportstyrelsen får efter överenskommelse med Polismyndigheten

och Kustbevakningen besluta att Polismyndigheten eller Kustbevakningen
ska fullgöra uppgifter som Transportstyrelsen har enligt vad som följer av
3�5 §§. Transportstyrelsen ska kungöra sådana beslut i Transportstyrelsens
författningssamling.

7 §

2

När Transportstyrelsen, Polismyndigheten eller Kustbevakningen ut-

övar tillsyn enligt vad som följer av 3�6 §§ ska Transportstyrelsen, Polis-
myndigheten, Kustbevakningen och Tullverket på begäran av tillsynsmyn-
digheten biträda vid tillsynen och lämna de upplysningar som tillsynsmyn-
digheten behöver.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1152.

2 Senaste lydelse 2008:1152.

SFS 2014:1272

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014