SFS 2014:1272 Förordning om ändring i förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd

141272.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:283) om
sjöfartsskydd;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 6 och 7 §§ förordningen (2004:283) om sjöfarts-

skydd ska ha följande lydelse.

6 §

1

Transportstyrelsen får efter överenskommelse med Polismyndigheten

och Kustbevakningen besluta att Polismyndigheten eller Kustbevakningen
ska fullgöra uppgifter som Transportstyrelsen har enligt vad som följer av
3–5 §§. Transportstyrelsen ska kungöra sådana beslut i Transportstyrelsens
författningssamling.

7 §

2

När Transportstyrelsen, Polismyndigheten eller Kustbevakningen ut-

övar tillsyn enligt vad som följer av 3–6 §§ ska Transportstyrelsen, Polis-
myndigheten, Kustbevakningen och Tullverket på begäran av tillsynsmyn-
digheten biträda vid tillsynen och lämna de upplysningar som tillsynsmyn-
digheten behöver.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1152.

2 Senaste lydelse 2008:1152.

SFS 2014:1272

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014