SFS 2014:1273 Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

141273.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och
vilotider samt färdskrivare, m.m.;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 5 kap. 1 och 9 §§, 7 kap. 1 och 6 §§, 8 kap. 2 §

och 10 kap. 5, 8, 14 och 16 §§ förordningen (2004:865) om kör- och vilotider
samt färdskrivare, m.m. ska ha följande lydelse.

5 kap.

1 §

1

Transportstyrelsen är behörig myndighet enligt artikel 14.3, 14.4, 15.1

och 16.3 i förordning (EEG) nr 3821/85 och ska i övrigt fullgöra de uppgifter
som ankommer på Sverige enligt artikel 14.4 c och d.

Transportstyrelsen prövar också frågor om utfärdande av färdskrivarkort

och om återkallelse enligt 8 §.

9 §

Ett förarkort, ett företagskort eller ett verkstadskort ska omhändertas om

det på sannolika skäl kan antas att kortet kommer att återkallas med stöd av
8 § första stycket. Omhändertagande beslutas av Polismyndigheten.

7 kap.

1 §

2

Behörig kontrollmyndighet i fråga om kontroller på väg är Polismyn-

digheten. Behörig kontrolltjänsteman är en polisman eller bilinspektör.

Behörig kontrollmyndighet i fråga om kontroller i företags lokaler är

Transportstyrelsen. Behörig kontrolltjänsteman är en särskilt förordnad tjän-
steman vid styrelsen.

6 §

3

Minst sex gånger om året ska vägkontroller av förare och fordon som

omfattas av förordningarna (EG) nr 561/2006 och (EEG) nr 3821/85 genom-
föras samtidigt i Sverige och minst en annan stat inom EES, varvid respektive
kontrollmyndighet arbetar på sitt eget territorium.

Transportstyrelsen ska ansvara för samordning med behöriga myndigheter

i andra stater inom EES och med Polismyndigheten i fråga om genomförande
av sådana kontroller.

1 Senaste lydelse 2008:1288.

2 Senaste lydelse 2010:1620.

3 Senaste lydelse 2008:1288.

SFS 2014:1273

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

2

SFS 2014:1273

8 kap.

2 §

4

Polismyndigheten ska senast den 15 februari varje år förse Transport-

styrelsen med de uppgifter om kontroller på väg som styrelsen behöver för att
kunna uppfylla sina skyldigheter enligt 1 § i fråga om artikel 17.2 i förordning
(EG) nr 561/2006. Uppgifterna ska vara indelade i följande kategorier:

1. Typ av väg, som kan vara motorväg, riksväg eller annan väg, samt vilket

land det kontrollerade fordonet är registrerat i.

2. Typ av färdskrivare, analog eller digital.
Polismyndigheten ska samtidigt upplysa om hur många färdskrivare som

har kontrollerats vid vägkontroller under det föregående året och antalet kon-
staterade överträdelser mot bestämmelserna i 9 kap. 1–5 §§ i denna förord-
ning och vad överträdelserna bestått i.

10 kap.

5 §

5

Om den som enligt 9 kap. 9 § ska påföras sanktionsavgift inte har hem-

vist i Sverige, ska en polisman vid vägkontrollen besluta om förskott för sank-
tionsavgiften.

Förskottet ska betalas till Polismyndigheten.

8 §

6

En polismans beslut om förskott för sanktionsavgift eller om att fordo-

net eller fordonståget inte får fortsätta färden ska skyndsamt underställas
Transportstyrelsens prövning. Transportstyrelsen ska omedelbart pröva om
beslutet ska bestå.

Om ett beslut om att fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden gäl-

ler enligt 6 §, ska Polismyndigheten och Transportstyrelsen handlägga ären-
det om sanktionsavgift utan dröjsmål. Transportstyrelsen får vid sin hand-
läggning

1. helt eller delvis sätta ned ett förskott som har bestämts för avgiften, och
2. upphäva det beslut som gäller enligt 6 §, om det finns synnerliga skäl.

Detsamma gäller även efter det att Transportstyrelsen har beslutat i ärendet
om sanktionsavgift.

14 §

7

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol.

Transportstyrelsens beslut enligt 2 kap. 3 § får överklagas hos regeringen.
Följande beslut får inte överklagas:
1. Polismyndighetens beslut enligt 5 kap. 9 §,
2. en polismans beslut enligt 5 och 6 §§, och
3. Transportstyrelsens beslut enligt 8 §.

16 §

8

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. det system för riskvärdering som avses i 7 kap. 13 §,
2. verkställigheten av förordning (EEG) nr 3821/85, förordning (EG) nr

561/2006 och denna förordning, och

4 Senaste lydelse 2010:1620.

5 Senaste lydelse 2010:1620.

6 Senaste lydelse 2009:1374.

7 Senaste lydelse 2010:1620.

8 Senaste lydelse 2010:1620.

background image

3

SFS 2014:1273

3. avgifter för kontroll i företags lokaler och för ärendehandläggning enligt

denna förordning och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av för-
ordningen.

Föreskrifter om kontroll ska meddelas efter att Polismyndigheten har hörts.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014