SFS 2014:1274 Förordning om ändring i förordningen (2004:1101) om luftfartsskydd

141274.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:1101) om
luftfartsskydd;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 1 a § förordningen (2004:1101) om luftfarts-

skydd ska ha följande lydelse.

1 a §

1

Transportstyrelsen ska tillsammans med Polismyndigheten ansvara

för att förebygga brott mot den civila luftfartens säkerhet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1149.

SFS 2014:1274

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014