SFS 2014:1276 Förordning om ändring i förordningen (2005:801) om restriktioner för luftfart inom vissa områden

141276.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:801) om
restriktioner för luftfart inom vissa områden;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 3 och 5 §§ förordningen (2005:801) om restrik-

tioner för luftfart inom vissa områden ska ha följande lydelse.

3 §

1

Luftfart är under tid som anges i 2 § tillåten längs de av Transport-

styrelsen fastställda flygvägarna inom restriktionsområdena på lägst 1 350
meter (4 500 fot) över havet. Vidare får luftfart äga rum inom restriktions-
områdena med svenska militära luftfartyg och med svenska luftfartyg som an-
vänds av Försvarsmakten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevak-
ningen, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Transportstyrelsen, Tullverket, Lant-
mäteriet, Sveriges geologiska undersökning, Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut eller Affärsverket svenska kraftnät, eller med luftfartyg
när de används i räddningsinsatser enligt bestämmelserna i lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor.

Tillstånd till luftfart inom restriktionsområdena i andra fall får ges bara om

det finns särskilda skäl. Frågor om tillstånd prövas av Försvarsmakten.

5 §

2

Trots bestämmelsen i 4 § får luftfart i restriktionsområdena äga rum

med svenska militära luftfartyg och med svenska luftfartyg som används av
Försvarsmakten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen, Sjö-
fartsverket, Luftfartsverket, Transportstyrelsen, Tullverket, Lantmäteriet,
Sveriges geologiska undersökning, Sveriges meteorologiska och hydrolo-
giska institut eller Affärsverket svenska kraftnät, eller med luftfartyg när de
används i räddningsinsatser enligt bestämmelserna i lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor.

Tillstånd till luftfart i restriktionsområdena i andra fall får ges bara om det

finns särskilda skäl. Frågor om tillstånd prövas av Transportstyrelsen. Innan
beslut fattas ska Transportstyrelsen ha samrått med Polismyndigheten, Säker-
hetspolisen och Kriminalvården.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

1 Senaste lydelse 2008:1147.

2 Senaste lydelse 2008:1147.

SFS 2014:1276

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

2

SFS 2014:1276

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)