SFS 2014:1277 Förordning om ändring i förordningen (2006:421) om säkerhet i vägtunnlar

141277.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:421) om säkerhet
i vägtunnlar;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 25 § förordningen (2006:421) om säkerhet i

vägtunnlar ska ha följande lydelse.

25 §

Övningar i räddningsinsatser enligt 12 § lagen (2006:418) om säkerhet

i vägtunnlar ska genomföras under realistiska förhållanden i syfte att uppnå
tydliga utvärderingsresultat av tunnelns säkerhet.

Säkerhetssamordnaren ska i samarbete med den kommunala organisatio-

nen för räddningstjänst och Polismyndigheten upprätta en rapport över varje
övning. Rapporten ska innehålla en utvärdering av övningen och de förslag
till förbättringar av säkerheten som behövs. Säkerhetssamordnaren ska skicka
rapporten till tunnelhållaren. Tunnelhållaren ska med eget yttrande överlämna
rapporten till tunnelmyndigheten. Tunnelhållaren ska skicka sitt yttrande även
till säkerhetssamordnaren.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

SFS 2014:1277

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014