SFS 2014:1278 Förordning om ändring i förordningen (2006:1213) om hamnskydd

141278.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1213) om
hamnskydd;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 4�6 §§ förordningen (2006:1213) om hamn-

skydd ska ha följande lydelse.

4 §

1

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att tillsyn ska utövas av

Polismyndigheten och Kustbevakningen i den utsträckning som de berörda
myndigheterna kommer överens om.

5 §

2

När en myndighet utövar tillsyn med stöd av 3 eller 4 § ska Transport-

styrelsen, Polismyndigheten, Kustbevakningen eller Tullverket på begäran av
den myndighet som utövar tillsyn biträda vid tillsynen och lämna de upplys-
ningar som tillsynsmyndigheten behöver för att utöva tillsynen.

6 §

3

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. tillsyn,
2. avgifter till staten för hamnskyddet,
3. skyddsnivåer,
4. hamnskyddsutredningar,
5. hamnskyddsplaner,
6. hamnskyddsövningar,
7. hamnskyddschefer,
8. erkända skyddsorganisationer, och
9. samråd enligt 3 kap. 4 § lagen (2006:1209) om hamnskydd.
Polismyndigheten får meddela föreskrifter om ansökan om förordnande

enligt 4 kap. 3 § lagen om hamnskydd och om tillhörande utbildning. För an-
sökningsavgift gäller bestämmelserna i 9�14 §§ avgiftsförordningen
(1992:191), varvid avgiftsklass 2 tillämpas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

1 Senaste lydelse 2008:1169.

2 Senaste lydelse 2008:1169.

3 Senaste lydelse 2008:1169.

SFS 2014:1278

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

2

SFS 2014:1278

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)