SFS 2014:1279 Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)

141279.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90);

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 6 §, 8 kap. 3 § och 9 kap. 3 § vägmärkes-

förordningen (2007:90) ska ha följande lydelse.

1 kap.

6 §

1

Den som anges nedan ansvarar för att sådana anordningar och tecken

för anvisning för trafiken som avses i 1 § sätts upp, tas bort, underhålls och
utförs i den omfattning som anges för respektive plats.

1 Senaste lydelse 2007:448.

Ansvarig

Plats

Ansvaret gäller

7. Innehavare av järn-
väg eller spårväg

Vid plankorsning

Märke A 39, kryssmärke,
och säkerhetsanordningar
vid plankorsning.

8. Polisman eller annan
som förordnats att ge
anvisningar till trafikant

På väg och i terräng

Polismans tecken och an-
ordning X6, särskild var-
ningsanordning
.

9. Polismyndigheten

På väg och i terräng

Särskilda trafikregler en-
ligt sådana föreskrifter som
avses i 10 kap. 14 § trafik-
förordningen och som med-
delats av Polismyndighe-
ten.

10. Tullverket

På väg och i terräng

Särskilda trafikregler en-
ligt sådana föreskrifter som
avses i 10 kap. 14 § trafik-
förordningen och som med-
delats av Tullverket.

SFS 2014:1279

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

2

SFS 2014:1279

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

8 kap.

3 §

2

Polismyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om polismans

tecken enligt denna förordning. Föreskrifterna får avse vilka tecken som får
användas av någon annan än en polisman som förordnats ge anvisningar för
trafik.

Innan Polismyndigheten meddelar föreskrifter enligt första stycket ska

myndigheten samråda med Transportstyrelsen.

9 kap.

3 §

3

Beslut enligt denna förordning av en statlig väghållningsmyndighet, av

en kommunal myndighet som har hand om väg- eller gatuhållningen eller av
Polismyndigheten får överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får
överklagas till Transportstyrelsen. Styrelsens beslut i ett överklagat ärende får
inte överklagas.

Beslut av Trafikverket eller Naturvårdsverket enligt denna förordning får

överklagas till regeringen. Detsamma gäller beslut som Transportstyrelsen
har fattat som första instans.

De statliga väghållningsmyndigheterna får överklaga beslut enligt denna

förordning av kommunala myndigheter som har hand om väg- eller gatuhåll-
ningen, länsstyrelser eller Polismyndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

2 Senaste lydelse 2008:1180.

3 Senaste lydelse 2010:156.