SFS 2014:1280 Förordning om ändring i förordningen (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor

141280.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1) om miljö- och
trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och
bilresor;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 5, 7, 8, 10, 11, 17 och 20 §§ förordningen

(2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bil-
resor ska ha följande lydelse.

5 §

De personbilar som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om

ska vara miljöbilar.

Det kravet gäller inte
1. personbilar med fler än fyra sittplatser utöver förarplatsen,
2. utryckningsfordon,
3. fordon som Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket eller Kust-

bevakningen använder i sin spaningsverksamhet, eller

4. personbilar som är särskilt anpassade för personskydd.
Om det finns särskilda skäl får en myndighet även i andra fall köpa in eller

ingå leasingavtal om en personbil som inte är en miljöbil.

7 §

De personbilar som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om

och som inte är miljöbilar får släppa ut högst 225 gram koldioxid per kilo-
meter vid blandad körning enligt uppgift i vägtrafikregistret eller motsva-
rande utländska register.

Det kravet gäller inte
1. utryckningsfordon,
2. fordon som Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket eller Kust-

bevakningen använder i sin spaningsverksamhet, eller

3. fordon som är särskilt anpassade för personskydd.

8 §

1

Personbilar som är utrustade med teknik för drift endast med diesel får

släppa ut högst 5 milligram partiklar per kilometer enligt uppgift i vägtrafik-
registret eller motsvarande utländska register.

Det kravet gäller inte fordon som Polismyndigheten, Säkerhetspolisen,

Tullverket eller Kustbevakningen använder i sin spaningsverksamhet.

1 Senaste lydelse 2010:1104.

SFS 2014:1280

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

2

SFS 2014:1280

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

10 § De lätta lastbilar som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal
om får släppa ut högst 230 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning
enligt uppgift i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register.

Det kravet gäller inte
1. utryckningsfordon,
2. fordon som Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket eller Kust-

bevakningen använder i sin spaningsverksamhet, eller

3. fordon som är särskilt anpassade för personskydd.

11 §

2 Lätta lastbilar som är utrustade med teknik för drift endast med diesel

får släppa ut högst 5 milligram partiklar per kilometer enligt uppgift i vägtra-
fikregistret eller motsvarande utländska register.

Det kravet gäller inte fordon som Polismyndigheten, Säkerhetspolisen,

Tullverket eller Kustbevakningen använder i sin spaningsverksamhet.

17 § Kraven enligt 15 och 16 §§ gäller inte

1. utryckningsfordon,
2. fordon som Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket eller Kust-

bevakningen använder i sin spaningsverksamhet, eller

3. fordon som är särskilt anpassade för personskydd.

20 § Kraven enligt 18 och 19 §§ gäller inte

1. personbilar med fler än fyra sittplatser utöver förarplatsen, eller
2. fordon som Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket eller Kust-

bevakningen använder i sin spaningsverksamhet.

Om det finns särskilda skäl får en myndighet även i andra fall köpa in eller

ingå leasingavtal om en personbil som inte uppfyller kraven i 18 och 19 §§.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

2 Senaste lydelse 2010:1104.