SFS 2014:1282 Förordning om ändring i fordonsförordningen (2009:211)

141282.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fordonsförordningen (2009:211);

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 6 kap. 28 § och 8 kap. 17 § fordonsförordningen

(2009:211) ska ha följande lydelse.

6 kap.

28 §

Om fordonet vid en flygande inspektion har andra brister än som avses

i 25–27 §§, ska fordonsägaren avhjälpa dem och förrättningsmannen före-
lägga denne att inom en viss tid

1. låta fordonet genomgå en kontrollbesiktning,
2. låta reparera och prova fordonet hos en ackrediterad verkstad eller för ett

besiktningsorgan visa att bristerna har avhjälpts, eller

3. när det gäller ett fordon som inte är registreringspliktigt enligt lagen

(2001:558) om vägtrafikregister, genom ett intyg eller på något annat tillför-
litligt sätt styrka för Polismyndigheten att bristerna har avhjälpts.

Om ett föreläggande enligt första stycket inte har följts inträder körförbud

för fordonet.

Vid provning och reparation hos en ackrediterad verkstad gäller i fråga om

intyg vad som sägs i 17 § tredje och fjärde styckena samt 19 §.

8 kap.

17 §

1

Föreskrifter som avses i 16 § meddelas efter samråd med

1. Arbetsmiljöverket i frågor som avser utrymmen för den som färdas i

lastbilar, traktorer eller motorredskap,

2. Försvarsmakten i frågor som avser fordon som brukas av Försvarsmak-

ten, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt,

3. Polismyndigheten i frågor som avser flygande inspektion och sådan kon-

troll genom polisman som avses i 2 kap. 11 § fordonslagen (2002:574),

4. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i frågor som avser for-

don som används av den kommunala organisationen för räddningstjänst under
utbildning eller höjd beredskap enligt vägtrafikförordningen (1995:137) för
den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd
beredskap.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

1 Senaste lydelse 2010:75.

SFS 2014:1282

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

2

SFS 2014:1282

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)