SFS 2014:1283 Förordning om ändring i militärtrafikförordningen (2009:212)

141283.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i militärtrafikförordningen
(2009:212);

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 8 kap. 1 § militärtrafikförordningen (2009:212)

ska ha följande lydelse.

8 kap.

1 §

Försvarsmakten får förordna

1. en militärpolis, trafiksoldat eller annan befattningshavare inom Försvars-

makten med motsvarande utbildning att övervaka trafik och ge anvisningar
för trafiken i samband med militär övning eller militär operation (trafikpost),

2. en person enligt 1 att övervaka trafik och ge anvisningar för trafiken i

andra fall än vid en militär övning och militär operation, när det sker på be-
gäran av Polismyndigheten, varvid bestämmelserna i 6�13, 15, 16 och 18 §§
förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet ska
tillämpas,

3. en anställd vid Försvarsmakten att utföra kontroll och besiktning av for-

don (militär besiktningsman), och

4. en anställd vid Försvarsmakten att ha uppsikt över övningskörning och

förrätta prov för militärt förarbevis.

Ett förordnande enligt första stycket får förenas med villkor.
Försvarets materielverk får förordna en anställd vid Försvarets materiel-

verk till sådan militär besiktningsman som avses i första stycket 3.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

SFS 2014:1283

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014