SFS 2014:1284 Förordning om ändring i luftfartsförordningen (2010:770)

141284.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i luftfartsförordningen (2010:770);

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 11 §, 5 kap. 4 §, 8 kap. 7 §, 13 kap. 5 och

6 §§ samt 14 kap. 7 och 8 §§ luftfartsförordningen (2010:770) ska ha följande
lydelse.

4 kap.

11 §

Ett beslut om omhändertagande av ett flygcertifikat får meddelas av

Polismyndigheten, åklagare eller Transportstyrelsen enligt 4 kap. 21 § luft-
fartslagen (2010:500).

Ett sådant beslut ska delges innehavaren, som omedelbart ska överlämna

certifikatet till den som har meddelat beslutet. Om någon annan än Transport-
styrelsen har meddelat beslutet, ska det genast anmälas dit. Beslutet ska där-
efter snarast möjligt och senast inom 48 timmar sändas till Transportstyrelsen
tillsammans med certifikatet och en rapport om det inträffade.

Transportstyrelsen ska inom tre arbetsdagar pröva om certifikatet ska åter-

lämnas till innehavaren. Anser Transportstyrelsen att certifikatet inte ska åter-
lämnas på grund av sådana omständigheter som anges i 4 kap. 21 § första
stycket luftfartslagen, ska omhändertagandet omedelbart anmälas till Förvalt-
ningsrätten i Linköping. Kommer en prövning enligt detta stycke inte till
stånd inom tre arbetsdagar ska flygcertifikatet genast återlämnas till inne-
havaren.

Transportstyrelsen ska också anmäla till förvaltningsrätten när styrelsen

själv har beslutat att omhänderta ett certifikat enligt 4 kap. 21 § första stycket
luftfartslagen.

Om certifikatet inte ska återlämnas på grund av sådana omständigheter som

anges i 4 kap. 21 § andra stycket luftfartslagen, ska Transportstyrelsen åter-
kalla certifikatet tills vidare.

5 kap.

4 §

Om befälhavaren har omhändertagit någon som har begått brott om-

bord, ska han eller hon snarast underrätta Polismyndigheten eller flygtrafik-
ledningsenhet på de orter där luftfartyget ska landa.

Om befälhavaren av ordnings- eller säkerhetsskäl har landsatt någon, ska

han eller hon snarast underrätta Polismyndigheten eller flygtrafiklednings-
enheten på den ort där landsättningen har skett.

SFS 2014:1284

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

2

SFS 2014:1284

Om befälhavaren avser att överlämna någon som har begått ett svårare

brott ombord till en behörig myndighet, ska han eller hon snarast underrätta
Polismyndigheten eller flygtrafikledningsenheten på den ort där överlämnan-
det ska ske.

När ett överlämnande till en utländsk myndighet har skett ska befälhavaren

snarast underrätta Polismyndigheten.

8 kap.

7 §

Transportstyrelsen eller en flygtrafikledningsenhet ska, om inte hänsy-

nen till luftfartsskyddet eller flygsäkerheten talar emot det, hindra ett luft-
fartyg att avgå eller uppmana det att landa

1. på begäran av förundersökningsledaren i ett brottmål, om det behövs för

efterspanandet av en person som är häktad eller anhållen eller på sannolika
skäl misstänkt för ett brott för vilket det är föreskrivet fängelse i ett år eller
mer, eller annars för utredningen av ett sådant brott,

2. på begäran av Polismyndigheten om det är absolut nödvändigt för efter-

spanandet av en person som är häktad eller anhållen eller som har avvikit från
en kriminalvårdsanstalt eller en annan anstalt där han eller hon har varit inta-
gen på grund av en myndighets beslut, eller

3. på begäran av en tulltjänsteman, om det är absolut nödvändigt för att en

riktig tullkontroll ska kunna göras.

Första stycket gäller inte om brottet har begåtts på ett utländskt luftfartyg

och ett ingripande inte får ske på grund av föreskrifter i en internationell över-
enskommelse som Sverige har biträtt.

13 kap.

5 §

Om Polismyndigheten finner anledning att anta att den som innehar

elevtillstånd, certifikat, behörighetsbevis, godkänt utländskt certifikat eller
behörighetsbevis inte uppfyller kraven för innehavet, ska myndigheten
anmäla det till Transportstyrelsen.

Om en läkare eller psykolog vid en undersökning av någon som avses i för-

sta stycket finner att han eller hon är olämplig att inneha elevtillståndet, certi-
fikatet, behörighetsbeviset eller godkännandet ska läkaren eller psykologen
anmäla det till Transportstyrelsen.

6 §

Om en utlänning är misstänkt för att ha begått ett svårare brott ombord

på ett luftfartyg och har överlämnats till Polismyndigheten, ska myndigheten
omedelbart underrätta Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) om detta och
om utredningens resultat. �&klagaren ska underrätta departementet om sitt be-
slut i åtalsfrågan.

Det som sägs i första stycket gäller när en svensk medborgare är misstänkt

för att ha begått ett sådant brott ombord på ett utländskt luftfartyg.

background image

3

SFS 2014:1284

14 kap.

7 §

1

Om befälhavaren på ett militärt luftfartyg har omhändertagit någon

som har begått brott ombord, ska han eller hon snarast underrätta Polismyn-
digheten eller flygtrafikledningsenhet på de orter där luftfartyget ska landa.

Om befälhavaren av ordnings- eller säkerhetsskäl har landsatt någon, ska

han eller hon snarast underrätta Polismyndigheten eller flygtrafiklednings-
enhet på den ort där landsättningen har skett.

8 §

2

Om befälhavaren på ett militärt luftfartyg avser att överlämna någon

som har begått ett svårare brott ombord till en behörig myndighet, ska han
eller hon snarast underrätta Polismyndigheten eller flygtrafikledningsenhet på
den ort där överlämnande ska ske.

Har ett överlämnande enligt första stycket skett till en utländsk myndighet,

ska befälhavaren snarast underrätta Försvarsmakten.

Om befälhavaren avser att överlämna någon till en utländsk myndighet, ska

han eller hon, om det är möjligt, först höra Försvarsmakten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:944.

2 Senaste lydelse 2013:944.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014