SFS 2014:1285 Förordning om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237)

141285.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237);

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 5 kap. 1 § och 7 kap. 2–4 §§ yrkestrafikförord-

ningen (2012:237) ska ha följande lydelse.

5 kap.

1 §

En myndighet ska göra en anmälan till Transportstyrelsen om myndig-

heten uppmärksammar en omständighet som kan vara av betydelse för pröv-
ningen av om en tillståndshavare ska underrättas enligt artikel 13.1 i förord-
ning (EG) nr 1071/2009 eller om tillståndet ska återkallas eller tillfälligt dras
in.

Om det finns anledning att anta att en överträdelse har skett i trafikut-

övningen, ska Transportstyrelsen anmäla det till Polismyndigheten eller en
åklagarmyndighet.

Skyldigheten i andra stycket gäller inte överträdelser enligt 19 § förord-

ningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtrans-
porter eller 9 kap. 5 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt
färdskrivare, m.m. som upptäcks vid kontroll i ett företags lokaler, om sank-
tionsavgift kan tas ut enligt nämnda författningar.

7 kap.

2 §

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om verkställighet av 5 kap.

5 § yrkestrafiklagen (2012:210) inom myndighetens verksamhetsområde.

Innan Polismyndigheten meddelar sådana föreskrifter ska myndigheten

höra Tullverket.

3 §

Tullverket får meddela föreskrifter om verkställighet av 5 kap. 5 §

yrkestrafiklagen (2012:210) inom verkets verksamhetsområde.

Innan Tullverket meddelar sådana föreskrifter ska verket höra Polismyn-

digheten.

4 §

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om Transportstyrelsens in-

hämtande av sådan personutredning som behövs för tillämpningen av förord-
ning (EG) nr 1071/2009, yrkestrafiklagen (2012:210) och denna förordning.

Innan Polismyndigheten meddelar sådana föreskrifter ska myndigheten

höra Transportstyrelsen.

SFS 2014:1285

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

2

SFS 2014:1285

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)