SFS 2014:1286 Förordning om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238)

141286.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238);

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 5 kap. 7 §, 6 kap. 1 § och 8 kap. 4–6 §§ taxitra-

fikförordningen (2012:238) ska ha följande lydelse.

5 kap.

7 §

Registreringsskyltar som har tagits om hand ska förvaras hos Polis-

myndigheten respektive Tullverket under en vecka efter omhändertagandet.
Skyltarna får under denna tid återlämnas till fordonets ägare, om det visas att
ett sådant förhållande som avses i 5 kap. 8 § första stycket taxitrafiklagen
(2012:211) inte längre gäller. Om skyltarna inte återlämnas ska myndigheten
förstöra dem.

6 kap.

1 §

En myndighet ska anmäla till Transportstyrelsen om myndigheten upp-

märksammar en omständighet som kan vara av betydelse för prövningen av
om en tillståndshavare eller en innehavare av taxiförarlegitimation ska tillde-
las en varning, eller om tillståndet eller legitimationen ska återkallas.

Om det finns anledning att anta att det har skett en överträdelse i trafikut-

övningen, ska Transportstyrelsen anmäla det till Polismyndigheten eller en
åklagarmyndighet.

8 kap.

4 §

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om verkställighet av 5 kap.

7 § taxitrafiklagen (2012:211) inom myndighetens verksamhetsområde.

Innan Polismyndigheten meddelar sådana föreskrifter ska myndigheten

höra Tullverket.

5 §

Tullverket får meddela föreskrifter om verkställighet av 5 kap. 7 § taxi-

trafiklagen (2012:211) inom verkets verksamhetsområde.

Innan Tullverket meddelar sådana föreskrifter ska verket höra Polismyn-

digheten.

6 §

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om Transportstyrelsens

inhämtande av sådan personutredning som behövs för tillämpningen av taxi-
trafiklagen (2012:211) och denna förordning.

SFS 2014:1286

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

2

SFS 2014:1286

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Polismyndigheten får också meddela föreskrifter om omhändertagande av

taxiförarlegitimation och registreringsskylt för taxi.

Innan Polismyndigheten meddelar föreskrifter med stöd av första eller

andra stycket ska myndigheten höra Transportstyrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

;