SFS 2014:1287 Förordning om ändring i förordningen (2013:284) om bevakning ombord på svenskt fartyg

141287.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:284) om
bevakning ombord på svenskt fartyg;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 2, 7 och 8 §§ förordningen (2013:284) om be-

vakning ombord på svenskt fartyg ska ha följande lydelse.

2 §

Transportstyrelsen är tillståndsmyndighet enligt lagen (2013:283) om

bevakning ombord på svenskt fartyg.

Prövningen av en ansökan ska göras efter det att Polismyndigheten har

hörts.

7 §

Det följer av 7 § lagen (2013:283) om bevakning ombord på svenskt

fartyg att tillståndsmyndigheten utövar tillsyn över att lagen, de föreskrifter
som har meddelats i anslutning till lagen och de beslut som har meddelats
med stöd av lagen följs.

Polismyndigheten och utlandsmyndigheterna ska lämna den information

som tillståndsmyndigheten behöver för att utöva tillsynen.

8 §

Tillståndsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om bevak-

ning som omfattas av lagen (2013:283) om bevakning ombord på svenskt far-
tyg samt om tillstånd för och tillsyn över bevakningen. Innan sådana före-
skrifter meddelas ska tillståndsmyndigheten höra Polismyndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

SFS 2014:1287

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014