SFS 2014:1288 Förordning om ändring i statsflygsförordningen (1999:1354)

141288.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i statsflygsförordningen (1999:1354);

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 6 § statsflygsförordningen (1999:1354) ska ha

följande lydelse.

6 §

1

Försvarsmakten ska som flygoperatör ansvara för säkerhetsskyddet av-

seende flygplanen.

Säkerhetspolisen ska informera Försvarsmakten om hotbilden när det gäl-

ler en person som medföljer planet och som omfattas av 4 § förordningen
(2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen.

Försvarsmakten och Säkerhetspolisen ska samverka i säkerhetsskyddsfrå-

gor.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

Thomas Strömgren
(Statsrådsberedningen)

1 Senaste lydelse 2012:124.

SFS 2014:1288

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014