SFS 2014:1289 Förordning om ändring i förordningen (1980:995) om skyldighet för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att lämna uppgifter till andra myndigheter

141289.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1980:995) om
skyldighet för Försäkringskassan och
Pensionsmyndigheten att lämna uppgifter till
andra myndigheter;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1980:995) om skyldighet för

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att lämna uppgifter till andra
myndigheter

1 ska ha följande lydelse.

3 §

2

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska på begäran lämna

uppgifter om enskildas adress, deras arbetsgivares namn och adress samt en-
skildas ekonomiska förhållanden och den tidsperiod en utgiven ersättning av-
ser till följande myndigheter, om uppgifterna behövs i ärenden där:

1. Polismyndigheten,
2. Säkerhetspolisen,
3. åklagarmyndighet,
4. Kronofogdemyndigheten,
5. Skatteverket,
6. Brottsoffermyndigheten,
7. socialnämnd,
8. Kriminalvården,
9. studiestödsmyndighet,
10. myndighet som har hand om ärenden om bostadsbidrag,
11. offentlig sjukvårdshuvudman när det gäller ärenden om avgift för vård

på enskild sjukvårdsinrättning.

Försäkringskassan ska på begäran lämna den myndighet som handlägger

ärenden enligt lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret,
m.m. uppgift om en enskilds dagpenning enligt 2 kap. 2 § förordningen
(1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga, om uppgiften behövs i ett
ärende där.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

1 Förordningen omtryckt 1981:429.
Senaste lydelse av förordningens rubrik 2009:1180.

2 Senaste lydelse 2009:1180.

SFS 2014:1289

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

2

SFS 2014:1289

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)