SFS 2014:1290 Förordning om ändring i begravningsförordningen (1990:1147)

141290.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i begravningsförordningen
(1990:1147);

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 19 och 21 §§ begravningsförordningen

(1990:1147) ska ha följande lydelse.

19 §

1

Socialstyrelsen får efter samråd med Skatteverket, Polismyndigheten

och Rättsmedicinalverket

1. meddela föreskrifter om de undersökningar och den utredning i övrigt

som dödsbevis och intyg om dödsorsaken ska grundas på,

2. meddela ytterligare föreskrifter om vad dödsbevis och intyg om döds-

orsaken ska innehålla och fastställa formulär för dessa handlingar, och

3. meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten inom

hälso- och sjukvården av 4 kap. 2�5 §§ begravningslagen (1990:1144) och
14�16 §§ denna förordning.

21 §

2

När Polismyndigheten meddelat tillstånd till gravsättning eller kre-

mering ska myndigheten sända tillståndet till Skatteverket.

Polismyndigheten ska sända sådana intyg som avses i 20 § till Socialstyrel-

sen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2003:947.

2 Senaste lydelse 2003:947.

SFS 2014:1290

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014