SFS 2014:1292 Förordning om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

141292.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:58) om förbud
mot vissa hälsofarliga varor;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1999:58) om förbud mot vissa

hälsofarliga varor ska ha följande lydelse.

3 §

1 Om Polismyndigheten eller Tullverket i sin verksamhet iakttar något

som tyder på att nya medel används för missbruksändamål eller att miss-
bruksmönster av kända medel ändras, ska myndigheten utan dröjsmål anmäla
detta till Folkhälsomyndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:896.

SFS 2014:1292

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014