SFS 2014:1293 Förordning om ändring i förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

141293.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:637) om
behandling av personuppgifter inom
socialtjänsten;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 10 a § förordningen (2001:637) om behandling

av personuppgifter inom socialtjänsten ska ha följande lydelse.

10 a §

1

I fråga om personer som är intagna i särskilt ungdomshem med stöd

av lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård ska Statens
institutionsstyrelse fortlöpande lämna uppgifter till Försäkringskassan och
Pensionsmyndigheten om dagen för verkställighetens början och slut samt
eventuell ändrad sådan slutdag.

I fråga om personer som genomgår sluten ungdomsvård ska Statens institu-

tionsstyrelse lämna uppgift till Polismyndigheten om dagen för verkställig-
hetens början, om den sammanlagda vårdtiden är minst ett år.

Bestämmelser om skyldighet att i andra fall lämna uppgifter till Polismyn-

digheten finns i 34 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:1192.

SFS 2014:1293

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014