SFS 2014:1294 Förordning om ändring i förordningen (2003:55) om avgångsförmåner för vissa arbetstagare med statlig chefsanställning

141294.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:55) om
avgångsförmåner för vissa arbetstagare med statlig
chefsanställning;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2003:55) om av-

gångsförmåner för vissa arbetstagare med statlig chefsanställning ska ha föl-
jande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
2. I fråga om länspolismästare vid Polismyndigheten i Stockholms län gäl-

ler äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2014:1294

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

2

SFS 2014:1294

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Bilaga

1

Förteckning över chefsanställningar

1 Senaste lydelse 2010:558. �ndringen innebär bl.a. att ⬝Länspolismästare⬝ och ⬝Polis-
myndigheten i Stockholms län⬝ tas bort ur förteckningen.

Chefsanställning

Myndighet

Generaldirektör
Landshövding
�verbefälhavare

Försvarsmakten

Generaltulldirektör

Tullverket

Riksgäldsdirektör

Riksgäldskontoret

Rikskronofogde

Kronofogdemyndigheten

Riksarkivarie

Riksarkivet

Riksbibliotekarie

Kungl. biblioteket

Riksantikvarie

Riksantikvarieämbetet

�verintendent

Statens historiska museer

�verintendent

Nationalmuseum med Prins Eugens
Waldemarsudde

�verintendent

Statens maritima museer

�verintendent

Statens försvarshistoriska museer

�verintendent

Naturhistoriska riksmuseet

�verintendent

Statens museer för världskultur

Direktör

Statens konstråd

Ordförande

Statens va-nämnd

Ordförande

Allmänna reklamationsnämnden

Barnombudsman

Barnombudsmannen

Ombudsman

Diskrimineringsombudsmannen

Rikspolischef

Polismyndigheten

Säkerhetspolischef

Säkerhetspolisen

Förvaltningschef

Regeringskansliet