SFS 2014:1295 Förordning om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)

141295.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255);

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 9 § smittskyddsförordningen (2004:255) ska ha

följande lydelse.

9 §

1

Om en smittskyddsläkare i ett ärende har underrättat socialnämnden,

Polismyndigheten eller Kriminalvården enligt 6 kap. 11 § smittskyddslagen
(2004:168), ska smittskyddsläkaren om han eller hon har lämnat över ärendet
till en annan smittskyddsläkare meddela berörd myndighet till vilken smitt-
skyddsläkare ärendet har lämnats.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2005:1031.

SFS 2014:1295

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014