SFS 2014:1296 Förordning om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

141296.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:260) om
antidiskrimineringsvillkor i
upphandlingskontrakt;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2006:260) om anti-

diskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2014:1296

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

2

SFS 2014:1296

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Bilaga

1

Arbetsförmedlingen
Domstolsverket
Ekonomistyrningsverket
Fortifikationsverket
Försvarets materielverk
Försvarsmakten
Försäkringskassan
Göteborgs universitet
Kammarkollegiet
Karolinska institutet
Kriminalvården
Kungl. Tekniska Högskolan
Lantmäteriet
Luftfartsverket
Lunds universitet
Migrationsverket
Naturvårdsverket
Polismyndigheten
Regeringskansliet
Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Skatteverket
Statens fastighetsverk
Statskontoret
Sveriges lantbruksuniversitet
Trafikverket
Umeå universitet
Uppsala universitet

1 Senaste lydelse 2012:719. Ändringen innebär bl.a. att ”Rikspolisstyrelsen” tas bort ur
förteckningen.