SFS 2014:1297 Förordning om ändring i förordningen (2007:748) om utredningar avseende vissa dödsfall

141297.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:748) om
utredningar avseende vissa dödsfall;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2007:748) om utredningar

avseende vissa dödsfall

1 ska ha följande lydelse.

2 §

Utredningsmyndigheten ska samråda med

1. berörd förundersökningsledare eller åklagare, tillsynsmyndighet och den

som väckt enskilt åtal eller talan om enskilt anspråk med anledning av brott
för att säkerställa att utredningen genomförs på ett sådant sätt att den inte
medför men för en brottsutredning, en rättegång eller ett ärende om tillsyn,
och

2. Polismyndigheten och åklagare för att klarlägga om ett dödsfall som in-

träffat utomlands kommer att utredas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2011:1114.

SFS 2014:1297

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014