SFS 2014:1298 Förordning om ändring i förordningen (2009:1243) med instruktion för Socialstyrelsen

141298.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1243) med
instruktion för Socialstyrelsen;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (2009:1243) med instruktion

för Socialstyrelsen ska ha följande lydelse.

16 §

Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Social-

styrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor, som har till
uppgift att avgöra

– rättsmedicinska ärenden,
– ärenden om fastställelse av könstillhörighet eller tillstånd till ingrepp i

könsorgan enligt lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa
fall,

– ärenden om tillstånd till sterilisering,
– ärenden om tillstånd till kastrering,
– ärenden om tillstånd till ingående av äktenskap,
– ärenden om tillstånd till abort och tillstånd till avbrytande av havande-

skap enligt 6 § abortlagen (1974:595),

– ärenden om tillstånd till insemination,
– ärenden om tillstånd till befruktning utanför kroppen som vägrats i enlig-

het med 7 kap. 5 § lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.,

– ärenden om utlåtande om en persons hälsotillstånd i samband med pröv-

ning av en persons lämplighet att ta emot ett barn med hemvist utomlands i
syfte att adoptera det,

– ärenden där Socialstyrelsen ska yttra sig över en sådan utredning med ett

utlåtande om risk för återfall i brottslighet som avses i 10 § lagen (2006:45)
om omvandling av fängelse på livstid, och

– andra ärenden i vilka Socialstyrelsen på begäran av en domstol, en åkla-

garmyndighet eller Polismyndigheten ska avge utlåtande om någons hälsotill-
stånd.

Om Socialstyrelsen bestämmer det, får rådet avgöra även andra ärenden.
Ordföranden i rådet och ställföreträdaren för honom eller henne ska ha er-

farenhet som lagfaren domare.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

SFS 2014:1298

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

2

SFS 2014:1298

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)