SFS 2014:1299 Förordning om ändring i alkoholförordningen (2010:1636)

141299.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i alkoholförordningen (2010:1636);

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 7 § alkoholförordningen (2010:1636) ska ha föl-

jande lydelse.

7 §

1

Folkhälsomyndigheten ska på lämpligt sätt underrätta berörda länssty-

relser, kommuner och Polismyndigheten om beslut som Folkhälsomyndig-
heten har fattat i ärenden enligt alkohollagen (2010:1622).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:909.

SFS 2014:1299

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014