SFS 2014:1211 Förordning om ändring i förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

141211.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:92) om åtgärder
mot penningtvätt och finansiering av terrorism;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 14 § förordningen (2009:92) om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha följande lydelse.

14 §

Samordningsorganet ska

1. ha det övergripande samordningsansvaret för tillsynsmyndigheternas

verksamhet när det gäller metoder och regelgivning samt utvärdering och
uppföljning av den utförda tillsynen,

2. ge stöd till tillsynsmyndigheterna i frågor om utbildning,
3. verka för en effektiv samverkan mellan tillsynsmyndigheter och Polis-

myndigheten när det gäller verksamhetsutövarnas uppgiftsskyldighet och till-
synsmyndigheternas underrättelseskyldighet,

4. samverka med och ge stöd till Regeringskansliet, och
5. initiera förslag till förändringar i lagstiftning, arbetssätt och priorite-

ringar i syfte att skapa en effektivare tillsyn på området.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

SFS 2014:1211

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014