SFS 2014:1227 Förordning om ändring i förordningen (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet

141227.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:261) om
behandling av personuppgifter i Försvarets
radioanstalts försvarsunderrättelse- och
utvecklingsverksamhet;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2007:261) om behandling av

personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utveck-
lingsverksamhet ska ha följande lydelse.

9 §

1

Regeringskansliet, Säkerhetspolisen, Polismyndigheten (Nationella

operativa avdelningen), Inspektionen för strategiska produkter, Försvarsmak-
ten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap och Tullverket får ha direktåtkomst till upp-
gifter i en uppgiftssamling för underrättelser i den omfattning som Försvarets
radioanstalt beslutar. Tillgången till sådana uppgifter ska vara förbehållen de
personer inom myndigheterna som på grund av sina arbetsuppgifter behöver
ha tillgång till uppgifterna.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1023.

SFS 2014:1227

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014