SFS 2014:1243 Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

141243.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13);

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 17, 23 och 24 §§ och 2 kap. 28 § miljö-

tillsynsförordningen (2011:13) ska ha följande lydelse.

1 kap.

17 § Tillsynsmyndigheterna ska samordna tillsynen om det är ändamåls-
enligt och möjligt.

För att förebygga brott mot miljöbalken och för att effektivt hantera sådana

brott, ska länsstyrelsen verka för samarbete mellan Polismyndigheten, �&kla-
garmyndigheten och de myndigheter som svarar för tillsyn enligt miljöbalken.

23 §

Länsstyrelsen får förordna naturvårdsvakter. I fråga om områden där

en kommunal nämnd har ansvar för tillsynen, får dock länsstyrelsen förordna
naturvårdsvakter endast om nämnden begär det.

24 §

Polismyndigheten får, efter samråd med Naturvårdsverket, meddela

föreskrifter om förordnande och utbildning av naturvårdsvakter och deras ut-
rustning.

2 kap.

28 §

Länsstyrelsen har ansvar för tillsynen i fråga om

1. sjöfarten och luftfarten när det gäller sådan dumpning och förbränning

av avfall som regleras genom 15 kap. 31�33 §§ miljöbalken, och

2. sådana transporter av avfall som regleras i förordning (EG) nr 1013/

2006.

Länsstyrelsen ska i tillsynen samverka med Polismyndigheten, Tullverket

och Kustbevakningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2014:1243

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014