SFS 2014:1243 Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

141243.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13);

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 17, 23 och 24 §§ och 2 kap. 28 § miljö-

tillsynsförordningen (2011:13) ska ha följande lydelse.

1 kap.

17 § Tillsynsmyndigheterna ska samordna tillsynen om det är ändamåls-
enligt och möjligt.

För att förebygga brott mot miljöbalken och för att effektivt hantera sådana

brott, ska länsstyrelsen verka för samarbete mellan Polismyndigheten, Åkla-
garmyndigheten och de myndigheter som svarar för tillsyn enligt miljöbalken.

23 §

Länsstyrelsen får förordna naturvårdsvakter. I fråga om områden där

en kommunal nämnd har ansvar för tillsynen, får dock länsstyrelsen förordna
naturvårdsvakter endast om nämnden begär det.

24 §

Polismyndigheten får, efter samråd med Naturvårdsverket, meddela

föreskrifter om förordnande och utbildning av naturvårdsvakter och deras ut-
rustning.

2 kap.

28 §

Länsstyrelsen har ansvar för tillsynen i fråga om

1. sjöfarten och luftfarten när det gäller sådan dumpning och förbränning

av avfall som regleras genom 15 kap. 31–33 §§ miljöbalken, och

2. sådana transporter av avfall som regleras i förordning (EG) nr 1013/

2006.

Länsstyrelsen ska i tillsynen samverka med Polismyndigheten, Tullverket

och Kustbevakningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2014:1243

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014