SFS 2014:1259 Förordning om ändring i förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet

141259.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1297) om
vilotider vid vissa vägtransporter inom landet;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 10 och 15 §§ förordningen (1994:1297) om

vilotider vid vissa vägtransporter inom landet ska ha följande lydelse.

10 §

1

Arbetsgivaren ska på begäran av en polisman eller bilinspektör till-

handahålla gjorda anteckningar och de övriga handlingar som kan ha bety-
delse för kontroll av dygnsvilan. Kontrollen kan antingen företas i företagets
lokaler eller hos Polismyndigheten genom granskning av de dokument som
begärts från företaget.

15 §

2

Om ett fordon framförs i strid mot denna förordning eller mot en före-

skrift som meddelats med stöd av den, ska en polisman hindra varje fortsatt
färd som inte kan ske utan påtaglig fara för trafiksäkerheten eller annan
väsentlig olägenhet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 1995:1102.

2 Senaste lydelse 1995:1102.

SFS 2014:1259

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014