SFS 2014:1275 Förordning om ändring i förordningen (2004:1169) om vägtransportledare

141275.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:1169) om
vägtransportledare;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 2, 3, 13 och 14 §§ förordningen (2004:1169) om

vägtransportledare ska ha följande lydelse.

2 §

En ansökan om att bli förordnad som vägtransportledare ska göras

skriftligen. Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

1. Sökandens namn, personnummer och hemortsadress.
2. Intyg om genomgången utbildning för vägtransportledare.
3. De övriga omständigheter sökanden önskar åberopa för att visa att han

eller hon uppfyller de krav som anges i 5 § lagen (2004:1167) om vägtran-
sportledare.

Ansökan ska ges in till Polismyndigheten.

3 §

Den som avser att genomgå utbildning för vägtransportledare får begära

förhandsbesked hos Polismyndigheten i fråga om det finns hinder enligt 5 §
första stycket 2 lagen (2004:1167) om vägtransportledare mot att han eller
hon förordnas som vägtransportledare.

13 §

Polismyndigheten får ta ut avgift för prövning av ansökan enligt 2 §.

För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9–14 §§ av-
giftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 2 tillämpas.

14 §

1

Transportstyrelsen får efter att ha hört Polismyndigheten meddela

1. ytterligare föreskrifter om grundutbildning och fortbildning av väg-

transportledare,

2. ytterligare föreskrifter om vägtransportledares klädsel,
3. föreskrifter om vägtransportledares utrustning,
4. föreskrifter om utrustning och utmärkning av vägtransportledares for-

don, och

5. föreskrifter för verkställigheten av lagen (2004:1167) om vägtran-

sportledare samt denna förordning.

Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om avgifter för prövning

av tillstånd enligt 8 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

1 Senaste lydelse 2010:1606.

SFS 2014:1275

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

2

SFS 2014:1275

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)