SFS 2014:1291 Förordning om ändring i förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

141291.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1472) om
psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 11 a och 11 b §§ förordningen (1991:1472) om

psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård ska ha följande lydelse.

11 a §

1 Chefsöverläkaren ska underrätta Polismyndigheten om intagning på

en sjukvårdsinrättning enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, om
domstolen beslutat om särskild utskrivningsprövning enligt 31 kap. 3 §
brottsbalken.

Bestämmelser om skyldighet att i andra fall lämna uppgifter till Polis-

myndigheten finns i 35 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister.

11 b §

2 Om en patient avviker från rättspsykiatrisk vård ska den som är

säkerhetsansvarig vid sjukvårdsinrättningen, om det inte är uppenbart obe-
hövligt, omedelbart underrätta Polismyndigheten, Inspektionen för vård och
omsorg och, i förekommande fall, Kriminalvården, Säkerhetspolisen eller
Statens institutionsstyrelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2005:663.

2 Senaste lydelse 2013:179.

SFS 2014:1291

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014