SFS 2014:1377 Förordning om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

141377.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1278) om
kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och
sjukvård;

utfärdad den 20 november 2014.

Regeringen föreskriver att 3 och 4 §§ förordningen (1991:1278) om kom-

munernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård ska ha följande
lydelse.

3 §

1

För somatisk långtidssjukvård som bedrivs av ett landsting ska ersätt-

ning lämnas för varje utnyttjad vårdplats under år 2015 med följande belopp.

1 Senaste lydelse 2013:998.

Landsting

Kronor per
påbörjat vårddygn

Stockholms läns landsting

3 442

Södermanlands läns landsting

2 391

�stergötlands läns landsting

2 173

Jönköpings läns landsting

2 677

Kalmar läns landsting

2 951

Skåne läns landsting

3 378

Hallands läns landsting

3 760

Värmlands läns landsting

2 275

�rebro läns landsting
� för vårdplats på Universitetssjukhuset �rebro

2 375

� för vårdplats på Karlskoga lasarett

2 647

� för vårdplats på Lindesbergs lasarett

2 387

Dalarnas läns landsting

2 571

Gävleborgs läns landsting

2 405

Västernorrlands läns landsting

2 526

Västerbottens läns landsting
� för vårdplats på Lycksele lasarett

2 880

Norrbottens läns landsting

2 808

SFS 2014:1377

Utkom från trycket
den 2 december 2014

background image

2

SFS 2014:1377

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

För somatisk långtidssjukvård som bedrivs av en enskild vårdgivare på

uppdrag av ett landsting, ska ersättning lämnas med det belopp som motsvarar
landstingets kostnader för vården.

Första och andra styckena gäller inte geriatrisk vård.

4 §

2

Kommunen ska lämna ersättning för patienter som inte längre behöver

den medicinska vård som ges vid den enhet inom landstingets hälso- och
sjukvård där de vårdas eller vid någon annan enhet inom landstingets hälso-
och sjukvård för vilken kommunen inte har betalningsansvar. Har inte annat
överenskommits ska ersättningen, för varje vårddygn som påbörjas under år
2015, lämnas med

a) 4 666 kronor för patienter vid en enhet för somatisk akutsjukvård,
b) 3 367 kronor för patienter vid en enhet för geriatrisk vård, och
c) 3 958 kronor för patienter vid en enhet för psykiatrisk vård.
Har ett landsting och en kommun kommit överens om viss ersättning för

vård av utskrivningsklara patienter, ska ersättning lämnas med detta belopp. I
fall som avses i första stycket ska ersättning dock lämnas med lägst 3 367 kro-
nor för varje vårddygn.

För psykiatrisk vård som bedrivs av en enskild vårdgivare på uppdrag av

ett landsting ska ersättning lämnas med det belopp som motsvarar lands-
tingets kostnader för vården.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som av-

ser tidigare år.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

2 Senaste lydelse 2014:109.