SFS 2014:1400 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

141400.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utlänningslagen (2005:716);

utfärdad den 27 november 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 4 kap. 1�2 a, 5 och 5 a §§ och

5 kap. 1, 3 och 18 §§ utlänningslagen (2005:716) ska ha följande lydelse.

4 kap.

1 §

3

Med flykting avses i denna lag en utlänning som

� befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att

han eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, natio-
nalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell lägg-
ning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och

� inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands

skydd.

Första stycket gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är

ansvariga för att utlänningen riskerar att utsättas för förföljelse eller om utlän-
ningen riskerar att utsättas för förföljelse från enskilda och inte kan antas bli
erbjuden ett effektivt skydd som inte är av tillfällig natur. Vid bedömningen
av om skydd erbjuds beaktas endast skydd som ges av staten eller av parter
eller organisationer som kontrollerar hela eller en betydande del av statens
territorium.

Första och andra styckena gäller även för en statslös utlänning som befin-

ner sig utanför det land där han eller hon tidigare har haft sin vanliga vistelse-
ort.

Av 2 b § följer att en utlänning som omfattas av denna paragraf i vissa fall

är utesluten från att anses som flykting.

2 §

4

Med alternativt skyddsbehövande avses i denna lag en utlänning som i

andra fall än som avses i 1 § befinner sig utanför det land som utlänningen är
medborgare i, därför att

1. det finns grundad anledning att anta att utlänningen vid ett återvändande

till hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden eller att utsättas för
kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller

1 Prop. 2013/14:248, bet. 2014/15:SfU5, rskr. 2014/15:27.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om
normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till
internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller
kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det be-
viljade skyddet (omarbetning).

3 Senaste lydelse 2009:1542.

4 Senaste lydelse 2009:1542.

SFS 2014:1400

Utkom från trycket
den 5 december 2014

background image

2

SFS 2014:1400

bestraffning, eller som civilperson löpa en allvarlig och personlig risk att ska-
das på grund av urskillningslöst våld med anledning av en yttre eller inre väp-
nad konflikt, och

2. utlänningen inte kan, eller på grund av sådan risk som avses i 1 inte vill,

begagna sig av hemlandets skydd.

Första stycket gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är

ansvariga för att utlänningen löper sådan risk som avses där eller om utlän-
ningen löper sådan risk genom handlingar från enskilda och inte kan antas bli
erbjuden ett effektivt skydd som inte är av tillfällig natur. Vid bedömningen
av om skydd erbjuds beaktas endast skydd som ges av staten eller av parter
eller organisationer som kontrollerar hela eller en betydande del av statens
territorium.

Första och andra styckena gäller även för en statslös utlänning som befin-

ner sig utanför det land där han eller hon tidigare har haft sin vanliga vistelse-
ort.

Av 2 c § följer att en utlänning som omfattas av denna paragraf i vissa fall

är utesluten från att anses som alternativt skyddsbehövande.

2 a §

5

Med övrig skyddsbehövande avses i denna lag en utlänning som i

andra fall än som avses i 1 och 2 §§ befinner sig utanför det land som utlän-
ningen är medborgare i, därför att han eller hon

1. behöver skydd på grund av en yttre eller inre väpnad konflikt eller på

grund av andra svåra motsättningar i hemlandet känner välgrundad fruktan att
utsättas för allvarliga övergrepp, eller

2. inte kan återvända till sitt hemland på grund av en miljökatastrof.
Första stycket 1 gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är

ansvariga för att utlänningen löper sådan risk som avses där eller om utlän-
ningen löper sådan risk genom handlingar från enskilda och inte kan antas bli
erbjuden ett effektivt skydd som inte är av tillfällig natur. Vid bedömningen
av om skydd erbjuds beaktas endast skydd som ges av staten eller av parter
eller organisationer som kontrollerar hela eller en betydande del av statens
territorium.

Första och andra styckena gäller även för en statslös utlänning som befin-

ner sig utanför det land där han eller hon tidigare har haft sin vanliga vistelse-
ort.

Av 2 c § följer att en utlänning som omfattas av denna paragraf i vissa fall

är utesluten från att anses som övrig skyddsbehövande.

5 §

6

En flykting upphör att vara flykting om han eller hon

1. av fri vilja på nytt använder sig av det lands skydd där han eller hon är

medborgare,

2. av fri vilja på nytt förvärvar det medborgarskap som han eller hon tidi-

gare har förlorat,

3. förvärvar medborgarskap i ett nytt land och får det landets skydd,
4. av fri vilja återvänder för att bosätta sig i det land där han eller hon är

medborgare eller som statslös tidigare hade sin vistelseort, eller

5. på grund av väsentliga och bestående förändringar i hemlandet eller i det

land där han eller hon som statslös tidigare hade sin vistelsort inte längre

5 Senaste lydelse 2009:1542.

6 Senaste lydelse 2009:1542.

background image

3

SFS 2014:1400

befinner sig i en sådan situation att han eller hon kan anses som flykting och
därför inte kan fortsätta att vägra använda sig av hemlandets eller vistelselan-
dets skydd.

Första stycket 5 gäller dock inte en flykting som på grund av tidigare för-

följelse har tungt vägande skäl för att inte vilja använda sig av det lands skydd
där han eller hon är medborgare eller där han eller hon som statslös tidigare
hade sin vistelseort.

5 a §

7

En utlänning upphör att vara alternativt skyddsbehövande eller övrig

skyddsbehövande om de omständigheter som medförde att han eller hon
bedömdes som skyddsbehövande inte längre finns eller har ändrats i sådan
omfattning att skydd inte längre behövs. Vid bedömningen ska endast väsent-
liga och bestående förändringar beaktas.

Första stycket gäller dock inte en utlänning som på grund av tidigare upp-

levelser som utgjort grund för skyddsbehov har tungt vägande skäl för att inte
vilja använda sig av det lands skydd där han eller hon är medborgare eller där
han eller hon som statslös tidigare hade sin vistelseort.

5 kap.

1 §

8

Flyktingar, alternativt skyddsbehövande och övriga skyddsbehövande

som befinner sig i Sverige har rätt till uppehållstillstånd.

Uppehållstillstånd får dock vägras en flykting om han eller hon
1. genom ett synnerligen grovt brott har visat att det skulle vara förenat

med allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta honom eller henne
stanna i Sverige, eller

2. har bedrivit verksamhet som inneburit fara för rikets säkerhet och det

finns anledning att anta att han eller hon skulle fortsätta verksamheten här.

Ett uppehållstillstånd som beviljas enligt första stycket ska vara permanent

eller gälla i minst tre år. Om ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas
en utlänning som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt första
stycket, ska det nya tillståndet gälla i minst två år. Första och andra mening-
arna gäller dock inte om tvingande hänsyn till den nationella säkerheten eller
den allmänna ordningen kräver en kortare giltighetstid. Giltighetstiden får
dock inte vara kortare än ett år.

3 §

9

Uppehållstillstånd ska, om inte annat följer av 17�17 b §§, ges till

1. en utlänning som är make eller sambo till någon som är bosatt eller som

har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige,

2. ett utländskt barn som är ogift och
a) har en förälder som är bosatt i eller har beviljats uppehållstillstånd för

bosättning i Sverige, eller,

b) har en förälder som är gift eller sambo med någon som är bosatt i eller

har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige,

3. ett utländskt barn som är ogift och som har adopterats eller som avses bli

adopterat av någon som vid tidpunkten för adoptionsbeslutet var och fort-

7 Senaste lydelse 2009:1542.

8 Senaste lydelse 2009:1542.

9 Senaste lydelse 2009:1542.

background image

4

SFS 2014:1400

farande är bosatt i eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sve-
rige, om barnet inte omfattas av 2 och om adoptionsbeslutet

� har meddelats eller avses komma att meddelas av svensk domstol,
� gäller i Sverige enligt lagen (1971:796) om internationella rättsförhållan-

den rörande adoption, eller

� gäller i Sverige enligt lagen (1997:191) med anledning av Sveriges till-

träde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internatio-
nella adoptioner,

4. en utlänning som är förälder till ett ogift utländskt barn som är flykting

eller annan skyddsbehövande, om barnet vid ankomsten till Sverige var skilt
från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha
trätt i föräldrarnas ställe, eller om barnet lämnats ensamt efter ankomsten, och

5. en utlänning som är förälder till ett ogift utländskt barn som är flykting

eller annan skyddsbehövande, eller en annan vuxen person som får anses ha
trätt i föräldrarnas ställe, om utlänningen befinner sig i Sverige och beslutet
om hans eller hennes asylansökan fattas i samband med beslutet om barnets
asylansökan.

När en ansökan om uppehållstillstånd grundas på ett beslut om adoption

som har meddelats av svensk domstol, ska den anknytning som har uppkom-
mit genom beslutet godtas i ärendet om uppehållstillstånd.

Uppehållstillstånd enligt denna paragraf ska gälla minst ett år. Uppehålls-

tillstånd som beviljas ett ogift barn enligt första stycket 2 b ska gälla för
samma tid som förälderns uppehållstillstånd. Om ett nytt tidsbegränsat uppe-
hållstillstånd beviljas en utlänning som med stöd av första stycket 1, 2, 4 eller
5 har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av anknytning till
en skyddsbehövande, ska det nya tillståndet gälla i minst två år, om inte tving-
ande hänsyn till den nationella säkerheten eller den allmänna ordningen krä-
ver en kortare giltighetstid.

18 §

10

En utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ha ansökt

om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan om
uppehållstillstånd får inte bifallas efter inresan.

Första stycket gäller dock inte om
1. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd här som flykting eller annan

skyddsbehövande enligt 1 § eller kan beviljas uppehållstillstånd här med stöd
av 21 kap. 2, 3 eller 4 §,

2. utlänningen med stöd av 6 § bör beviljas uppehållstillstånd här,
3. en ansökan om uppehållstillstånd avser förlängning av ett tidsbegränsat

uppehållstillstånd som beviljats en utlänning med familjeanknytning med
stöd av 3 § första stycket 1 eller 2 b eller 3 a § första stycket 1 eller andra
stycket,

4. utlänningen kan beviljas eller har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd här

med stöd av 15 §,

5. utlänningen enligt 3 § första stycket 1�4, 3 a § första stycket 1�4 eller

andra stycket har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och
det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in
ansökan där,

6. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd med stöd av 3 § första stycket

5,

10 Senaste lydelse 2014:778.

background image

5

SFS 2014:1400

7. en ansökan om uppehållstillstånd avser förlängning av ett tidsbegränsat

uppehållstillstånd som med stöd av 10 § har beviljats en utlänning i fall som
avses i 6 kap. 2 § första stycket,

8. utlänningen kan beviljas uppehållstillstånd enligt 15 a eller 15 d §,
9. utlänningen med stöd av 10 § har beviljats ett tidsbegränsat uppehålls-

tillstånd för studier och antingen slutfört studier som motsvarar 30 högskole-
poäng eller fullföljt en termin vid forskarutbildning,

10. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd enligt 2 a eller 2 d §, eller
11. det annars finns synnerliga skäl.
Första stycket gäller inte heller om utlänningen har beviljats en visering för

att besöka en arbetsgivare i Sverige eller är undantagen från kravet på vise-
ring om han eller hon ansöker om ett uppehållstillstånd för arbete inom ett
slag av arbete där det råder stor efterfrågan på arbetskraft. En ytterligare för-
utsättning är att arbetsgivaren skulle förorsakas olägenheter om utlänningen
måste resa till ett annat land för att ge in ansökan där eller att det annars finns
särskilda skäl.

Vid skälighetsbedömningen enligt andra stycket 5 ska konsekvenserna för

ett barn av att skiljas från sin förälder särskilt beaktas, om det står klart att
uppehållstillstånd skulle ha beviljats om prövningen gjorts före inresan i Sve-
rige.

I fråga om uppehållstillstånd för en utlänning som ska avvisas eller utvisas

enligt ett beslut som har fått laga kraft gäller föreskrifterna i 15 a och 20 §§
samt 12 kap. 16 b, 16 c och 18�20 §§.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Alexandra Wilton Wahren
(Justitiedepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014