SFS 2014:1401 Förordning om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

141401.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:996) med
instruktion för Migrationsverket;

utfärdad den 27 november 2014.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2007:996) med instruktion för

Migrationsverket ska ha följande lydelse.

5 §

Vid Migrationsverket ska det finnas ett insynsråd som består av

högst tolv ledamöter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Henrik Holmer
(Justitiedepartementet)

SFS 2014:1401

Utkom från trycket
den 5 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014