SFS 2014:1402 Förordning om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande

141402.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig
ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande;

utfärdad den 27 november 2014.

Regeringen föreskriver att 6 och 6 a §§ förordningen (1996:1357) om stat-

lig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande ska ha följande lydelse.

6 §

1

Hälso- och sjukvård enligt 2 och 4 §§ ersätts i form av en schablon-

ersättning som lämnas med ett visst belopp per kvartal och person för utlän-
ningar som bor inom landstinget eller kommunen och som är registrerade hos
Migrationsverket den sista dagen i kvartalet. Ersättningen betalas ut i den
månad som följer varje kvartalsskifte.

Schablonersättningen som ges för barn är 3 545 kronor för barn till och

med 18 år. För vuxna ges schablonersättning med 4 200 kronor för personer
från och med 19 år till och med 60 år och med 5 335 kronor för personer som
är 61 år eller äldre.

Kostnader för tolk, hjälpmedel och transport eller sjukresa i samband med

vård som ger rätt till ersättning inkluderas i schablonersättningen.

6 a §

2

En hälsoundersökning enligt 3 och 4 §§ ersätts i form av en schablon-

ersättning om 2 060 kronor. I ersättningen inkluderas kostnader för tolk i
samband med hälsoundersökningen.

Ersättningen betalas ut kvartalsvis i efterskott efter ansökan.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader för hälsounder-

sökningar som uppkommit före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:997.

2 Senaste lydelse 2012:840.

SFS 2014:1402

Utkom från trycket
den 5 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014