SFS 2014:1404 Förordning om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

141404.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:379) med
hovrättsinstruktion;

utfärdad den 27 november 2014.

Regeringen föreskriver att 5 och 7 §§ förordningen (1996:379) med hov-

rättsinstruktion

1 ska ha följande lydelse.

5 §

Chef för och ordförande på en avdelning är hovrättspresidenten eller en

hovrättslagman. Om det på en avdelning som inte leds av hovrättspresidenten
finns flera hovrättslagmän, bestämmer hovrätten vem av hovrättslagmännen
som är chef för avdelningen. Chefen för avdelningen leder arbetet på denna
samt delar in ledamöterna till tjänstgöring.

Uppgifter som innefattar chefskap över ordinarie domare får utövas endast

av hovrättspresidenten eller en hovrättslagman.

7 §

Chefen för avdelningen ska enligt de riktlinjer som hovrätten beslutar

och enligt den utbildningsplan som Domstolsverket fastställt i samråd med
hovrätterna se till att hovrättsfiskalerna får en allsidig och utvecklande utbild-
ning samt ge vitsord över deras tjänstgöring.

För varje hovrättsfiskal ska hovrätten utse en ledamot som handledare. Till

handledare ska den utses som har särskilt intresse och i övrigt är lämplig för
uppdraget.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2001:984.

SFS 2014:1404

Utkom från trycket
den 5 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014