SFS 2014:1405 Förordning om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

141405.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:380) med
kammarrättsinstruktion;

utfärdad den 27 november 2014.

Regeringen föreskriver att 5 och 7 §§ förordningen (1996:380) med kam-

marrättsinstruktion

1 ska ha följande lydelse.

5 §

Chef för och ordförande på en avdelning är kammarrättspresidenten

eller en kammarrättslagman. Om det på en avdelning som inte leds av
kammarrättspresidenten finns flera kammarrättslagmän, bestämmer kammar-
rätten vem av kammarrättslagmännen som är chef för avdelningen. Chefen
för avdelningen leder arbetet på denna samt delar in ledamöterna till tjänst-
göring enligt vad kammarrätten närmare bestämmer.

Uppgifter som innefattar chefskap över ordinarie domare får utövas endast

av kammarrättspresidenten eller en kammarrättslagman.

7 §

Chefen för avdelningen ska enligt de riktlinjer som kammarrätten beslu-

tar och enligt den utbildningsplan som Domstolsverket fastställt i samråd med
kammarrätterna se till att kammarrättsfiskalerna får en allsidig och utveck-
lande utbildning samt ge vitsord över deras tjänstgöring.

För varje kammarrättsfiskal ska kammarrätten utse en ledamot som hand-

ledare. Till handledare ska den utses som har särskilt intresse och i övrigt är
lämplig för uppdraget.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2001:985.

SFS 2014:1405

Utkom från trycket
den 5 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014