SFS 2014:1406 Förordning om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion

141406.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:381) med
tingsrättsinstruktion;

utfärdad den 27 november 2014.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1996:381) med tingsrätts-

instruktion ska ha följande lydelse.

2 §

1

Tingsrätten får besluta att domstolen ska vara indelad i avdelningar.

Chef för en avdelning är lagmannen eller en chefsrådman. Om det på en av-
delning som inte leds av lagmannen finns flera chefsrådmän, bestämmer lag-
mannen vem av chefsrådmännen som är chef. Chefen för avdelningen leder
arbetet på denna samt fördelar tjänstgöringen i rätten efter samråd med
domarna på avdelningen.

Tingsrätten får också besluta att domstolen ska vara indelad i andra organi-

satoriska enheter än avdelningar. Uppgifter som innefattar chefskap över or-
dinarie domare får dock utövas endast av lagmannen eller en chefsrådman.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
2. För tingsrätter som före ikraftträdandet har utsett en lagfaren domare

som inte är lagman eller chefsrådman att utöva chefskap över ordinarie
domare gäller 2 § i den äldre lydelsen, dock längst till och med utgången av
2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:1062.

SFS 2014:1406

Utkom från trycket
den 5 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014