SFS 2014:1407 Förordning om ändring i förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion

141407.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:382) med
förvaltningsrättsinstruktion;

utfärdad den 27 november 2014.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1996:382) med förvaltnings-

rättsinstruktion

1 ska ha följande lydelse.

2 §

2

Förvaltningsrätten får besluta att domstolen ska vara indelad i avdel-

ningar. Chef för en avdelning är lagmannen eller en chefsrådman. Om det på
en avdelning som inte leds av lagmannen finns flera chefsrådmän, bestämmer
lagmannen vem av chefsrådmännen som är chef. Chefen för avdelningen
leder arbetet på denna samt fördelar tjänstgöringen i rätten efter samråd med
domarna på avdelningen.

Förvaltningsrätten får också besluta att domstolen ska vara indelad i andra

organisatoriska enheter än avdelningar. Uppgifter som innefattar chefskap
över ordinarie domare får dock utövas endast av lagmannen eller en chefsråd-
man.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
2. För förvaltningsrätter som före ikraftträdandet har utsett en lagfaren

domare som inte är lagman eller chefsrådman att utöva chefskap över ordina-
rie domare gäller 2 § i den äldre lydelsen, dock längst till och med utgången
av 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2009:885.

2 Senaste lydelse 2009:885.

SFS 2014:1407

Utkom från trycket
den 5 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014