SFS 2014:1409 Lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

141409.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift;

utfärdad den 27 november 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 a, 8 b, 8 d §§ och 11 § lagen

(1972:435) om överlastavgift ska ha följande lydelse.

8 a §

2

Om den som enligt 7 § ska påföras överlastavgift inte har hemvist i

Sverige, Danmark, Finland, Island eller Norge, ska en polisman eller bilin-
spektör vid kontrollen av fordonet eller fordonståget besluta om förskott för
överlastavgiften.

Förskottet ska beräknas enligt bestämmelserna i 2�5 §§.
Förskottet ska betalas till Polismyndigheten.

8 b §

3

Om det förskott som anges i 8 a § inte betalas omedelbart i samband

med kontrollen, ska polismannen eller bilinspektören besluta att fordonet eller
fordonståget inte får fortsätta färden. En polisman eller bilinspektör får avstå
från att fatta ett sådant beslut, om det finns synnerliga skäl.

Ett beslut enligt första stycket gäller tills förskottet betalats eller, om över-

lastavgift har påförts utan att förskottet har betalats, denna avgift har betalats.

8 d §

4

En polismans eller bilinspektörs beslut om förskott för överlastavgift

eller om att fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden, ska skyndsamt
underställas Transportstyrelsens prövning. Transportstyrelsen ska omedelbart
pröva om beslutet ska bestå.

Om ett beslut enligt 8 b § gäller, ska Polismyndigheten och Transportsty-

relsen handlägga ärendet om överlastavgift utan dröjsmål. Transportstyrelsen
får vid sin handläggning

1. helt eller delvis sätta ned ett förskott som har bestämts för avgiften,
2. upphäva beslutet, om det finns synnerliga skäl. Detsamma gäller även

efter det att Transportstyrelsen har beslutat i ärendet om överlastavgift.

11 §

5

Transportstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän

förvaltningsdomstol, om inte annat sägs i femte stycket. Skrivelsen med över-
klagandet ska ha kommit in till Transportstyrelsen inom tre veckor från den
dag då klaganden fick del av beslutet.

1 Prop. 2013/14:232, bet. 2014/15:JuU3, rskr. 2014/15:23.

2 Senaste lydelse 2014:716.

3 Senaste lydelse 2004:1083.

4 Senaste lydelse 2014:716.

5 Senaste lydelse 2009:1350.

SFS 2014:1409

Utkom från trycket
den 9 december 2014

background image

2

SFS 2014:1409

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Om någon har överklagat ett beslut, får även någon annan som haft rätt att

överklaga beslutet ge in ett överklagande, trots att tiden för överklagande gått
ut. Ett sådant överklagande ska ges in inom två veckor från utgången av den
tid inom vilken det första överklagandet skulle ha gjorts.

�&terkallas eller förfaller det första överklagandet av någon annan anled-

ning, förfaller också det senare.

Ett beslut som rör ett motordrivet fordon som är registrerat här i landet,

eller en släpvagn som dras av ett sådant fordon, överklagas hos den förvalt-
ningsrätt inom vars domkrets ägaren till det motordrivna fordonet har sin
adress enligt vägtrafikregistret. I fråga om andra fordon överklagas beslutet
till den förvaltningsrätt inom vars domkrets beslutet meddelades.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Transportstyrelsens beslut enligt 8 d § får inte överklagas.
En polismans eller bilinspektörs beslut enligt 8 a och 8 b §§ får inte över-

klagas.

Denna lag träder i kraft den 2 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)