SFS 2014:1411 Lag om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

141411.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i
vissa fall vid förverkande m.m.;

utfärdad den 27 november 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1986:1009) om för-

farandet i vissa fall vid förverkande m.m. ska ha följande lydelse.

3 §

2

Avser saken förverkande av beslagtagen egendom, får frågan om för-

verkande prövas av åklagaren. Om värdet av det som ska förverkas uppgår till
betydande belopp eller om det finns andra särskilda skäl, ska dock frågan om
förverkande prövas av rätten.

�&klagarens beslut i fråga om förverkande ska meddelas skriftligen. Den

som drabbats av beslaget får inom en månad från det att han eller hon fick del
av förverkandebeslutet anmäla missnöje med det hos åklagaren.

Anmäls missnöje, ska beslutet om förverkande inte längre gälla. Om åkla-

garen inte häver beslaget, ska han eller hon väcka talan om egendomens för-
verkande. Har talan inte väckts inom en månad från det att anmälan kom in,
ska beslaget anses hävt.

Uppgår värdet av det som ska förverkas till mindre än en tiondel av det

prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde då
beslaget verkställdes eller saknar egendomen saluvärde, får också en polis-
man eller annan anställd vid Polismyndigheten som myndigheten har utsett
besluta om förverkande, om det är uppenbart att förutsättningarna för ett för-
verkande är uppfyllda. I detta fall gäller andra och tredje styckena. Miss-
nöjesanmälan ska dock ges in till den myndighet där den som beslutat om för-
verkandet är anställd. Om myndigheten anser att talan om förverkande bör
föras, ska ärendet överlämnas till åklagare.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om rätten att besluta om förverkande enligt fjärde stycket.

Denna lag träder i kraft den 2 januari 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Viveca Lång
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:232, bet. 2014/15:JuU3, rskr. 2014/15:23.

2 Senaste lydelse 2014:619.

SFS 2014:1411

Utkom från trycket
den 9 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014